beats by dre cheap

Branimir Tulić : Žao mi je što nisu došli Zec i Šovšić

Mla­du re­pre­zen­ta­ci­ju da­nas oče­ku­je su­sret sa vršnja­ci­ma iz Li­hten­štaj­na. Na­kon tre­nin­ga u Aus­tri­ji, ju­čer su na­ši re­pre­zen­ta­tiv­ci odra­di­li tre­ning u Eše­nu. Bra­ni­mir Tu­lić, se­le­ktor mla­de re­pre­zen­ta­ci­je, kom­ple­ti­rao je spi­sak, ko­ji se po­pu­nja­vao u ho­du, jer su ne­ki igra­či ne­oče­ki­va­no ot­ka­za­li. Se­le­ktor ne ku­ka, prem­da ža­li vi­še zbog njih što su pro­pus­ti­li ovu pro­vje­ru. Evo i na ko­ga mi­sli.

 

- Žao mi je što Er­min Zec i Da­mir Šov­šić ni­su sa na­ma. Pu­no bi im ko­ris­ti­la ova pro­vje­ra. Imao sam obe­ća­nje obo­ji­ce da će se ja­vi­ti, da će igra­ti u Li­hten­štaj­nu. Na­ža­lost, klu­bo­vi ih ni­su pus­ti­li - kon­sta­tu­je Tu­lić.

 

Na nje­go­vom su po­pi­su in­ter­na­ci­onal­ci iz Nje­ma­čke, Aus­tri­je, Švi­car­ske; Ome­ro­vić, Ma­lić, Ča­mav­dić...

.

- Svi će do­bi­ti šan­su. Sa ne­ki­ma će­mo raz­go­va­ra­ti, pra­ti­ti nji­ho­vu for­mu i zva­ti ih za oku­plja­nje i uta­kmi­cu sa Slo­ve­ni­jom. Sva­ka uta­kmi­ca, sva­ki tre­ning, sva­ko oku­plja­nje je dra­go­cje­no.

 

Bi­lo bi do­bro ako bi čel­ni­ci Sa­ve­za, prven­stve­no čla­no­vi Pred­sje­dniš­tva, ima­li slu­ha za mla­du se­le­kci­ju. To je "pred­so­blje" A ti­ma. Uos­ta­lom, Dže­ko, Ibi­še­vić, Sa­li­ho­vić, Ibri­čić pro­šli su ovaj fil­ter. Oni su go­di­na­ma ra­di­li i ra­sli sa Ibrom Zu­ka­no­vi­ćem i Bra­ni­mi­rom Tu­li­ćem. Spo­me­nu­ti kvar­tet da­nas či­ni oko­sni­cu Bla­že­vi­će­vom ti­ma. Iz­vje­sno je da će za ko­ju go­di­nu nji­ho­vim sto­pa­ma kre­nu­ti Še­hić, Ki­so, Šu­njić, M. i N. Pe­jić, Be­kić, Šov­šić, Zec, Mu­jić, Bre­ka­lo, Ome­ro­vić, Ha­sić, Dža­fić, Hu­sić, Be­dak, Ma­lić, Pan­dža, De­mić... . Za­to Tu­lić sa nes­trplje­njem oče­ku­je oku­plja­nje u augus­tu, gdje bi tes­ti­rao sve na­še "di­ja­spor­ce", ka­ko ni­ko ne bi os­tao za­pos­tav­ljen. Uta­kmi­ca sa Li­hten­štaj­nom igra se da­nas u 19 sa­ti. Mla­da je re­pre­zen­ta­ci­ja, što je neuobi­ja­če­no, na put kre­nu­la auto­bu­som kra­jem ma­ja, a tre­ba­li se vra­ti­ti "sre­di­nom" ju­na. Ina­če, se­le­ktor Tu­lić je bio na stal­noj ve­zi sa na­šim "sto­že­rom" u Ta­šken­tu i te­le­fon­ski su "pra­ti­li" meč sa Uzbe­kis­ta­nom. Tu­lić je u ime svog ti­ma čes­ti­tao Ći­ri Bla­že­vi­ću za "bod" u Ta­šken­tu.

 

                        Li­hten­štajn uzeo bod Ka­laj­dži­ću

 

Li­hten­štajn je re­do­vna na­ša mu­šte­ri­ja. Sa ama­te­ri­ma ove ze­mlje igra­le su sve na­še se­le­kci­je i ta­ko po­prav­lja­le gol ra­zli­ku. Je­dnom su nas "fi­la­te­lis­ti", ipak izne­na­di­li. Bi­lo je to 1999. go­di­ne, ka­da je kom­bi­no­va­na pos­ta­va, po­put ove u Ta­šken­tu" oti­šla u Va­duz. I ta­da se oče­ki­va­la go­li­ja­da, ali smo se pro­pi­sno na­mu­či­li. Za­vrši­lo je neo­dlu­če­no (0:0), baš kao i u Ta­šken­tu. Se­le­ktor A ti­ma bio je Fa­ruk Ha­dži­be­gić, ko­ji je sjeo na klu­pu do Av­de Ka­laj­dži­ća i Ibre Zu­ka­no­vi­ća.

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
03/06/2009 09:05