beats by dre cheap

Aldin Mahmutović : Zovu me Džeko broj dva

Na te­re­nu je kao tor­pe­do. Uzi­ma lop­tu i pa­li s njom ka go­lu. Ma­lo ko ga sti­že i on­da - bum! Lop­ta tre­se mre­žu. Na­pa­dač u crve­nim ko­pa­čka­ma do­nio je Te­pli­ca­ma pe­har do­ma­ćeg Ku­pa na­kon šest go­di­na. Ime mu je Aidin Ma­hmu­to­vić. Ili ga mo­že­te zva­ti "dru­gi Dže­ko". U fi­na­lu Ku­pa Če­ške pro­tiv Slo­va­čkog, Ma­hmu­to­vić je pos­ti­gao po­bje­do­no­sni po­go­dak na asis­ten­ci­ju još je­dnog bh. in­ter­na­ci­onal­ca Admi­ra Lje­va­ko­vi­ća. Aidin je pro­gla­šen i igra­čem uta­kmi­ce. 

 

- Bi­lo je li­je­po po­di­ći pe­har na­mje­njen osva­ja­ču Ku­pa - ka­že Ma­hmu­to­vić, naj­bo­lji igrač Te­pli­ca ove se­zo­ne.

 

                                   Po­bje­da, TOŠK, Čelik...

 

Aidin je još je­dan u ni­zu igra­ča ko­je je me­na­džer Ir­fan Re­dže­pa­gić odveo u Če­šku.

 

- Sa Ir­fa­nom imam za­is­ta do­bar odnos i pri­ja­telj­ski i po­slo­vnii. Re­do­vno smo u kon­ta­ktu, ču­je­mo se i om mi je ve­li­ka po­drška - ka­že Ma­hmu­to­vić.

 

Sa osam go­di­na je po­čeo tre­ni­ra­ti no­go­met u Po­bje­di (Te­ša­njka), gdje je pro­veo krat­ko vri­je­me, na­kon če­ga su ga tre­ne­ri Sa­kib Zej­ni­lo­vić i Haj­ru­din De­ljkić odve­li u TOŠK, gdje je pro­šao sve se­le­kci­je od pi­oni­ra do prvog ti­ma. Na­re­dna des­ti­na­ci­ja bio je Čelik...

 

- Na­kon pro­ve­de­ne tri li­je­pe go­di­ne u Čeli­ku, do­bio sam po­nu­du da idem u Če­šku, na što sam pris­tao, jer ni­sam imao pu­no izbo­ra. Že­lio sam po sva­ku ci­je­nu oti­ći iz BiH. U Ze­ni­ci sam de­bi­to­vao za prvi tim, osje­tio ka­ko je igra­ti no­go­met na je­dnom ve­ćem ni­vou.

 

Ma­hmu­to­vić igra na po­zi­ci­ji na­pa­da­ča, ne­kad sa­svim de­sno, uz aut li­ni­ju.

 

- Kad sam do­šao u Če­šku, prvo sam bio u Spar­ti iz Pra­ga. Ali, ta­da sam imao pro­ble­ma sa pre­po­na­ma, ta­ko da sam mo­rao na ope­ra­ci­ju. Kad sam se opo­ra­vio, oti­šao sam u Te­pli­ce, ku­pi­li su me po­vri­je­đe­nog. Se­dam mje­se­ci igrao sam na po­su­dbi u Us­ti nad La­be­de­mu, kao i Edin Dže­ko. Pos­ti­gao sam se­dam go­lo­va, na­kon če­ga sam se vra­tio u Te­pli­ce. Ta­mo mu je tre­ner naš sta­ri zna­nac - Jir­ži Pli­šek.

 

- O Pli­še­ku sve naj­bo­lje. Čitam šta pi­šu o Fe­lixu Ma­gat­hu u no­vi­na­ma, i mi­slim da je Pli­šek dru­gi Ma­gath. Ni­sam odra­dio te­že pri­pre­me u ži­vo­tu ne­go kod Pli­še­ka. Ali, za­is­ta se is­pla­ti­lo, jer ci­je­lu se­zo­nu smo igra­li do­bro, ci­je­la eki­pa. Na kra­ju smo osvo­ji­li i tro­fej - ka­že Ma­hmu­to­vić.

 

Če­ška li­ga je, ka­že Aidin, dos­ta te­ška. Eki­pe su ve­ći­nom de­fan­zi­vno ori­jen­ti­sa­ne, što nje­mu i ne go­di. Naj­bo­lji stri­je­lac li­ge mo­že pos­ti­ći ma­ksi­mal­no 15 go­lo­va. Pro­ti­vni­čki bun­ker je te­ško pro­bi­ti.

 

- Ipak, ima dos­ta kva­li­te­tnih igra­ča, ali ma­lo je stra­na­ca. Ipak, Bo­san­ci ov­dje ko­ti­ra­ju odli­čno. Admir Lje­va­ko­vić je je­dan od na­ših naj­va­žni­jih igra­ča. Nje­mu ne mo­gu iz­mje­ri­ti ko­li­ko mo­že pre­trča­ti - ka­že kroz smi­jeh Aidin i do­da­je:

 

- Sa­mir Mer­zić je igrao do­bro i za­is­ta je šte­ta što je na­kon je­dne ope­ra­ci­je mo­rao i na dru­gu. Anes Ha­ur­dić u Ja­blo­ne­cu igrao odli­čno. Struč­nja­ci i me­di­ji ka­žu da je Ha­ur­dić no­vi To­mas Ro­sicky.

 

Aidin pra­ti nas­tu­pe na­še re­pre­zen­ta­ci­je i dra­go mu je što eki­pi ide do­bro.

 

- Mi­slim da će­mo se sa­da na­po­kon pla­si­ra­ti na je­dno ve­li­ko ta­kmi­če­nje. Vri­je­me je za to, a i ima­mo odli­čan tim.

 

Da li oče­ku­je­te po­ziv u A-se­le­kci­ji BiH?

 

- Ne znam šta bih re­kao... Tre­nu­tno su ta­mo ve­oma kva­li­te­tni igra­či, po­go­to­vo na mo­joj po­zi­ci­ji, ali ako odem da­lje iz Te­pli­ca i po­ka­žem još vi­še, mo­gao bi se na­da­ti po­zi­vu. Sve je do me­ne.

 

                                   Bun­de­sli­ga ili Pri­me­ra

 

U Če­škoj vas po­re­de s Edi­nom Dže­kom?

 

- Pa, za­is­ta je li­je­po ov­dje pro­či­ta­ti u no­vi­na­ma da sam "Dže­ko broj dva", po­go­to­vo po­sli­je fi­na­la Ku­pa. Ne pi­še Ma­hmu­to­vić dao gol, ne­go "Dže­ko broj dva". Dže­ko je ov­dje bio je­dan od naj­bo­ljih igra­ča, i da­lje ga svi vo­le i mi­sle sve naj­bo­lje o nje­mu.

 

Gdje bis­te vo­lje­li nas­ta­vi­ti ka­ri­je­ru?

 

- U Bun­de­sli­gi ili špan­skoj Pri­me­ri. Imao sam po­nu­du iz Bun­de­sli­ge, ali ko­li­ko znam, Te­pli­ce su je odbi­le, jer je taj klub nu­dio ma­lo pa­ra.

 

Da li pra­ti­te Čelik?

 

- Pra­tim Čelik, ka­ko pre­ko in­ter­ne­ta, ta­ko i pre­ko svog pri­ja­te­lja Ha­sa­no­vi­ća. Čelik bi na­re­dne se­zo­ne tre­bao bi­ti bo­lji, šte­ta što ni­su bar Evro­pu izbo­ri­li ove se­zo­ne - ka­zao je Aidin Ma­hmu­to­vić za "San".

 

                                               Na­vi­jač Ar­se­na­la

 

Iako bi ka­ri­je­ru vo­lio nas­ta­vi­ti u Nje­ma­čkoj ili Špa­ni­ji, Aidin Mu­ha­mu­to­vić na­vi­ja za je­dan en­gles­ki klub.

 

- Ve­li­ki sam na­vi­jač Ar­se­na­la. To je je­dan od naj­ve­ćih klu­bo­va, ima­ju sjaj­ne igra­če i odli­čnu igru - Ma­hmu­to­vi­će­ve su ri­je­či.

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
05/06/2009 08:47