beats by dre cheap

Blažević želi pobjedu protiv Omana za novi skok

Da­nas će fu­dbal­ska re­pre­zen­ta­ci­je kre­nu­ti za Fran­cus­ku, gdje nas u Ka­nu oče­ku­je no­va pro­vje­ra, naj­bo­lja se­le­kci­ja Oma­na. Bh. ek­spe­di­ci­ja sle­tjet će u Ni­ci, po­tom pro­du­ži­ti na odre­di­šte. Bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci za­slu­žu­ju po­hva­le što kraj­nje pro­fe­si­onal­no iz­vrša­va­ju svo­je oba­ve­ze u vri­je­me ka­da ve­ći­na nji­ho­vih ko­le­ga ko­ris­ti odmo­re ši­rom svi­je­ta, na atra­kti­vnim pla­ža­ma, od Ibi­ce do Ma­ja­mi Bi­ča... No, ta­ko je kod Ći­re; ne­ma odmo­ra dok tra­je obno­va!

 

Zlo­bni­ci su ju­čer pro­ni­je­li pri­ču ka­ko je se­le­ktor Bla­že­vić bio spa­ki­rao ko­fe­re sa na­mje­rom da na­pus­ti ho­tel i re­pre­zen­ta­ci­ju. Na­vo­dno zbog ne­kih no­ćob­di­ja ko­ji su, po gla­si­na­ma, os­ta­li du­že izvan do­zvo­lje­ne "mi­nu­ta­že". Sre­ćom da su to sa­mo gla­si­ne. Mo­gu­će da je se­le­ktor osje­tio pre­ve­li­ki te­ret i pri­ti­sak nje­mu uvi­jek dra­gih da­ma "od se­dam do se­dam­de­set i se­dam" ko­je ga op­sje­da­ju, pra­ve mu sa­če­ku­šu oko ho­te­la... Mo­žda je zbog to­ga "Ati­la" po­že­lio po­bje­ći od po­zi­va zna­nih i ne­zna­nih da­ma.

 

- Me­ni je re­pre­zen­ta­ci­ja sve, fu­dbal je moj ži­vot, a ovo je mo­ja sve­ta mi­si­ja. Na­ža­lost, ne­ki to ne mo­gu shva­ti­ti, ne ra­zu­mi­ju da ja mo­ram bi­ti 24 sa­ta uz eki­pu, u ho­te­lu, mo­ram bi­ti pri­mjer svi­ma - po­ru­ču­je Bla­že­vić.

 

Fa­kat je 24 sa­ta na re­cep­ci­ji. Ni­šta mu ne mo­že pro­ma­ći... Do pet­ka je mi­slio na no­vi­nar­sku se­le­kci­ju. Pri­je uta­kmi­ce na Ko­še­vu se po­vje­rio...

 

- Ni­sam ni­kad ozbi­ljno mi­slio da ću no­vi­na­ri­ma uva­li­ti "pe­tar­du". Vi­dje­ćeš da će bi­ti "gu­ra­vo" do po­slje­dnje se­kun­de. "No­vi­na­ri" će se na­pa­li­ti, svi že­le izbo­ri­ti po­zi­vni­cu za A-tim, bi­ti uz Spa­hi­ća, Dže­ku, Mi­si­mo­vi­ća, Sa­li­ho­vi­ća, Ibri­či­ća...

 

Ova­ko je go­vo­rio se­le­ktor ko­ji mi­nut pri­je me­ča, u ko­jem su se nje­go­vi iza­bra­ni­ti pri­li­čno na­mu­či­li.

 

Još je­dnom se vi­dje­lo da ki­čmu na­šeg ti­ma či­ne Spa­hić, Mi­si­mo­vić, Dže­ko...

 

- Da ni­sam izva­dio Dže­ku, po­bje­da bi bi­la uvjer­lji­vi­ja. A, vi ste me pre­kli­nja­li da izva­dim Dže­ku i ja sam vas po­slu­šao. Za­ma­lo me je to ko­šta­lo. On i Mi­si­mo­vić su pa­klen tan­dem. Spa­hi­ća sam odma­rao, jer je ka­pi­ta­lan za naš tim.

 

Bez Spa­hi­ća je naj­te­že Na­da­re­vi­ću, Mrav­cu i os­ta­li­ma iz od­bra­ne. Pro­tiv Oma­na se vra­ća ka­pi­ten, ali izos­ta­je Na­da­re­vić.

 

- Sa Spa­hi­ćem na­ša je od­bra­na sta­bil­ni­ja. Na­da­re­vi­ća mo­ra­mo sa­ču­va­ti za nje­gov klub. Tur­ci su se po­ka­za­li, odno­sno nje­gov klub isu­vi­še ko­rek­tnim i mo­ra­mo uz­vra­ti­ti is­tom mje­rom. U ti­mu će bi­ti Va­si­lić. Kad ti tvoj Ći­ro ka­že, Va­si­lić je kva­li­te­tan sto­per...

 

Kva­li­te­tni su i ne­ki u no­vi­nar­skoj se­le­kci­ji, po­put Muj­ki­ća, Ali­spa­hi­ća, Kor­di­ća, Da­ji­ća, Čoli­ća, Ku­du­zo­vi­ća, Be­kri­ća, Ce­ri­ća, Du­de, Kam­be­ra, Ha­dži­ća, Mu­ji­ća... ko­ji su u ne­ko­li­ko na­vra­ta pri­je­ti­li Nur­ko­vi­ću, Su­pi­ću, us­pje­šno pa­ri­ra­li na sre­di­ni Ći­ri­nim ve­de­ta­ma...

 

- Je­su kva­li­te­tni, ali ni­su odba­če­ni. Kod me­ne se ne ula­zi la­ko, ali i ne ispa­da zbog je­dne sla­be par­ti­je... Pra­tit će­mo ih i da­lje, va­žno je da smo sni­mi­li sve naj­bo­lje što ima u na­šoj li­gi. Ni­ko ni­je i ne­će bi­ti za­pos­tav­ljen. Te­ren je je­di­no mje­ri­lo gdje se mo­gu do­ka­za­ti...

 

Ko­li­ko po­zna­je­te se­le­kci­ju Oma­na?

 

- Baš sa­da mi je ja­vio moj su­ra­dnik ka­ko je Oman vrlo sna­žna i po­le­tna mo­mčad. Žus­tri su, brzi, ne­ugo­dni... I oni že­le po­bje­du, ali mi ne­ma­mo pra­vo na po­dba­čaj, že­li­mo po­bje­dom na­pra­vi­ti još ve­ći skok na FI­FA-inoj rang-lis­ti... Že­lim do kra­ja go­di­ne bi­ti me­đu de­set naj­bo­ljih re­pre­zen­ta­ci­ja na svi­je­tu - izja­vio je za "San" Mi­ro­slav Bla­že­vić.

 

Da bi se Ći­rin san os­tva­rio, na­ši će re­pre­zen­ta­tiv­ci mo­ra­ti po­bi­je­di­ti Are­mi­ju i Es­to­ni­ju (po­dra­zu­mi­je­va se), Tur­sku i Špa­ni­ju... Spa­ha, Mis­ke, Dže­ko, Ibro, Pja­na, Se­jo, Na­dar, Mu­ri, Ra­hi­ma, To­pa, Mra­va, Su­pa..., spo­so­bni su i za taj po­dvig. Po­tom sli­je­de pri­pre­me za du­go i to­plo lje­to u Ju­žnoj Afri­ci.

 

Dže­ko kod Še­ho­vi­ća

 

Ju­čer je Ći­ro Bla­že­vić bio u hu­ma­noj mi­si­ji. Sa ka­pi­te­nom Spa­hi­ćem, Mu­ra­to­vi­ćem, Šti­li­ćem i Dže­kom, po­sje­tio je Dže­ki­nog prvog tre­ne­ra iz ra­tnih da­na Ju­su­fa Še­ho­vi­ća, ko­ji je po­slje­dnjih go­di­na ve­zan za bo­le­sni­čki kre­vet. Še­ha je ne­umor­ni spor­tski ra­dnik, ot­krio je, od­go­jio i od­ško­lo­vao de­se­ti­ne no­go­me­tnih dra­gu­lja. Dže­ko, Šti­lić, Še­hić, Co­ca­lić.., sa­mo su ne­ki od njih. Ći­ri, Dže­ki i os­ta­li­ma ka­pa do­lje za po­sje­tu, ali Še­ha zbog ljud­skih i spor­tskih kva­li­te­ta, zbog mi­nu­log ra­da, za­slu­žu­je paž­nju i dru­gih, ka­ko u Že­lji, ta­ko i od stra­ne Sa­ve­za, drža­ve…

 

Žao mi Hrvat­ske

 

Bla­že­vić je ko­men­ti­rao šan­se Hrvat­ske za odla­zak na SP.

 

- Te­ška si­tu­aci­ja za mog pri­ja­te­lja i uče­ni­ka Sla­ve­na. Bi­lić mo­ra po­bi­je­di­ti sve do kra­ja da bi izbo­rio pla­sman. Ako je su­di­ti pre­ma igri u po­slje­dnjih po­la sa­ta, on­da je to Hrvat­ska to u sta­nju na­pra­vi­ti. Strah me što ima­ju ma­lo bo­do­va, a zna se da naj­sla­bi­ji dru­gi otpa­da. Vje­ru­jem da je Hrvat­ska u sta­nju na­pra­vi­ti ču­do. Pi­taš, šta ću ako me bu­du zva­li iz HNS -a? Ne z…….j! Ja sam mi­si­onar BiH. Ni­ko me ne mo­že odvu­ći odav­de dok ne os­tva­rim sve­ti cilj. Na­ra­vno da že­lim da i Bo­sna i Hrvat­ska izbo­re pla­sman na SP - ka­zao je za "San" Ći­ro Bla­že­vić.

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
08/06/2009 07:43