beats by dre cheap

Elvir Rahimić : Blažević mi je produžio život

Na te­re­nu je po­put "vu­ka", izvan ze­le­ne plo­he "ko cu­ri­ca". El­vir Ra­hi­mić, naj­ja­ča ka­ri­ka rus­kog gi­gan­ta CSKA, u po­znim se go­di­na­ma vra­tio u re­pre­zen­ta­ci­ju. I ov­dje kod nas je po­naj­bo­lji igrač, "pru­žni ra­dnik", ko­ji sti­gne svu­da. Pro­fe­si­ona­lac ko­ji se ri­jet­ko ra­đa.

 

- Mi­slio sam se opros­ti­ti, a on­da me na­zvao Mi­ro­slav Bla­že­vić. Baš ta­da sam imao ma­li mi­li­on pro­ble­ma, što pri­va­tnih što dru­gih. I on­da me na­zo­vu Uša­no­vić i Bla­že­vić. Ni­je mi bi­lo ni do če­ga, ali se­le­ktor ne po­pu­šta, već ka­že; uzmi si­ne tajm aut, pa se ja­vi ka­sni­je! Ta­ko je i bi­lo. Mi­slio sam da je vri­je­me za mla­đe, ali sam shva­tio iz se­le­kto­ro­vih ri­je­či da se stva­ra je­dan ve­li­ki pro­je­kat. I pri­hva­tio sam. Bla­že­vić mi je pro­du­žio igra­čki vi­jek. Hva­la mu i dok mo­gu, ja ću mu igrom na te­re­nu vra­ća­ti sa ka­ma­ta­ma - po­ru­ču­je Ra­hi­mić.

 

Afri­ka je i nje­gov cilj...

 

- Od 1996. go­di­ne sam u re­pre­zen­ta­ci­ju, do­du­še, ta­da sam bio u mla­doj. Imao sam du­žu pa­uzu ka­da je A-tim u pi­ta­nju, ali eto, opet sam tu. Pra­tio sam šta se de­ša­va oko re­pre­zen­ta­ci­je. Ni­kad ni­je bi­la bo­lja atmo­sfe­ra. Sjaj­na je, svi smo kao po­ro­di­ca, pri­ja­te­lji, ne­ma zvi­jez­da. Me­ni je ov­dje kao da sam me­đu pri­ja­te­lji­ma ko­je go­di­na­ma po­zna­jem. Ći­ro je naj­za­slu­žni­ji što ima­mo ova­kvu atmo­sfe­ru…Vje­ru­jem da će nas odves­ti na SP.

 

Na kra­ju ne­što o Ru­si­ma…

 

- Imam stan u Mos­kvi, to je moj dru­gi grad. Li­jep je, is­ti­na ve­li­ki, pros­tran, pu­tu­jem sat i pol u je­dnom prav­cu na tre­ning, gdje je kamp CSKA. Upo­znao sam igra­ju­ći za CSKA mno­ge lju­de, od Pu­ti­na, do ni­žih po­li­ti­ča­ra. Imam i vi­so­ki voj­ni čin, mi­slim da je ge­ne­ral­ski, pre­tpos­tav­ljam po­ča­sni za za­slu­ge u spor­tu. Osvo­jio sam tri­na­est tro­fe­ja, po­bi­je­dio u Ku­pu UEFA-e. Za sve za­hva­lju­jem svo­jim ro­di­te­lji­ma, tre­ne­ru Mi­di Me­mi­še­vi­ću, svim se­le­kto­ri­ma sa ko­ji­ma sam ra­dio… Na­ra­vno za­hva­lan sam no­vi­na­ri­ma ko­ji su me go­di­na­ma ko­rek­tno pra­ti­li - izja­vio je na kra­ju Ra­hi­mić.

Upra­vo nje­mu svi tre­ba­ju za­hva­li­ti za su­ra­dnju, jer je El­vir ljud­ska i spor­tska mar­ka…

 

Dru­gi na vje­čnoj lis­ti

 

Ot­krio nam je ne­što, ma­da se ri­jet­ko hva­li. Sti­dljiv, skro­man, kao da je ju­ni­or, za­lu­tao me­đu zvi­jez­de, ma­da je i sam "su­per­star".

 

- Dru­gi sam po bro­ju odi­gra­nih prven­stve­nih uta­kmi­ca za CSKA. Sa­ku­pio sam 300, a Se­mak ima 324. Ne ope­te­re­ću­jem se, ni­sam ni znao za taj po­da­tak, već su mi u klu­bu ka­za­li. Imam če­trde­se­ta­ke evrop­skih nas­tu­pa. Ni­sam sta­vio ta­čku. Bit će još slav­lja.

 

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
08/06/2009 07:44