beats by dre cheap

Selektor sada može mirno spavati

Bi­lo je skep­ti­ka, ali i oprav­da­nog stra­ha da će se­le­kci­ja Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća, de­mo­li­ra­ti «Se­dmu si­lu». Sre­ćom, Bla­že­vić je odma­rao ka­pi­te­na Emi­ra Spa­hi­ća, te izveo go­ro­pa­dnog Edi­na Dže­ku... Ipak, u no­vi­nar­skoj se­le­kci­ji ima što­fa. Mla­dih i sta­ri­jih, is­ku­sni­jih, ko­ji se­le­kto­ru mo­gu ko­ris­ti­ti. Za­to Bla­že­vić i ni­je bio pre­tje­ra­no bi­je­san na svo­je pu­le­ne, jer je u no­vi­nar­skoj vrsti vi­dio mo­gu­će al­ter­na­ti­ve. Ne­ma su­mnje da će ne­ki od njih kan­di­di­ra­ti za kva­li­fi­ka­cij­ske me­če­ve, mo­žda vi­zi­ra­ti pa­soš za Ju­žnu Afri­ku, bu­du­ći da na SP ide dva­de­set i ne­što igra­ča.

 

Mi­tro­vić; Is­ku­san, do­ka­zan, ko­ji je imao bo­ljih da­na od ko­šev­skog. Kod je­dnog go­la, svi su pri­za­li, Dže­ko je bio du­bo­ko u of­saj­du. Kod dru­gog, ni pet gol­ma­na ne bi pro­či­ta­lo Dže­ki­nu «drskost» da ona­ko maj­stor­ski, non­ša­lan­tno "po­va­li" gol­ma­na i za­bi­je.

Muj­kić; Odli­čan! Bez gre­ške. On je sva­ka­ko, po­ka­zao je i u dre­su Slo­bo­de, na­ša per­spe­kti­va.

Čo­lić: Ma­es­tra­lan, brz, lu­ci­dan, ra­zi­gran. Se­le­ktor ne bi po­gri­je­šio da ga je po­veo u Fran­cus­ku. Svi ko­ji su ga že­lje­li eli­mi­ni­sa­ti sa no­vi­nar­skog spis­ka sa­mo za­to što igra u "nis­ko­pla­si­ra­nom" Ve­le­žu, shva­ti­li su da su bi­li u kri­vu.

Gra­bus: Po­ma­lo za­bo­rav­ljen, bu­du­ći se ra­di o ofan­zi­vnom bra­ni­ču (In­ter­blok), ko­ji je ne­ka­da sa dos­ta us­pje­ha igrao za Tra­vnik, Če­lik, mla­du re­pre­zen­ta­ci­ju.

Sej­me­no­vić: Za­slu­žu­je po­ziv za bu­du­će akci­je. Im­po­nu­je nje­go­va agre­si­vnost, bor­be­bnost. I on je biv­ši (Ni­ki­ćev) mla­di re­pre­zen­ta­ti­vac, tre­nu­tno prvo­ti­mac Iver­do­na.

Ce­rić: Su­vi­šno tro­ši­ti ri­ječ. Isku­san, ko­lo­sa­lan, pro­vje­ren!

Co­ca­lić: Sves­tran, pro­šao je sve se­le­kci­je, red je da se izbo­ri za Ći­ri­nu po­zi­vni­cu. Na­ra­vno, sa­mo igrom!

Re­go­je: Iako umo­ran, po­vri­je­đen, dos­ta ko­rek­tno odi­grao. Sva­ko ko se po­ku­ša su­prot­sta­vi­ti Dže­ki za­slu­žu­je po­hva­le. Sli­čno kao kad bi autor ovog tek­sta iza­šao na me­gdan Taj­so­nu.

Du­do: Go­di­na­ma ne­pra­ve­dno za­pos­tav­ljan. I on je lu­tao sa po­zi­ci­je na po­zi­ci­ju. Igrao gdje god je tre­ba­lo tre­ne­ri­ma.

Ku­du­zo­vić: Ško­lo­van li­je­vi bo­čni, ko­ji mo­že još bo­lje, po­go­to­vo u ofan­zi­vi. Ka­pi­ten­ska tra­ka ve­li­ko je pri­zna­nje sai­gra­ča i tre­ne­ra.

Be­krić: Pos­ti­gao je­di­ni gol za no­vi­na­re, svi­dio se ska­uti­ma i me­na­dže­ri­ma ko­ji su gle­da­li dru­ge, a vi­dje­li nje­ga.

Kam­ber: Ru­ti­ner, ko­ji je us­pje­šan na sto­pe­ru, bo­ku i u ve­zi. Pro­fe­si­ona­lac u Ma­đar­skoj. Še­ner Baj­ra­mo­vić sma­tra da je Kam­be­ru mjes­to u A-re­pre­zen­ta­ci­ji.

Ali­spa­hić: Naj­bo­lji! Ot­kri­će uta­kmi­ce.

Bo­žić: U dru­gom di­je­lu se po­na­šao kao gaz­da, su­ve­re­no kon­tro­li­rao sre­di­nu.

Kor­dić: Go­ros­tas, ko­ji ima i odli­čnu te­hni­ku, so­li­dnu brzi­nu.

Ha­džić: Na­pa­dač ko­ji naj­vi­še tu­če su­par­ni­ke. U par na­vra­ta, po­put bul­do­že­ra je raz­gu­lio Ći­rin li­je­vi bok. Nje­gov je, ali i os­ta­lih na­pa­da­ča hen­di­kep, što igra u špi­cu, gdje su su­ve­re­ni Dže­ko, To­pić, Mu­sli­mo­vić...

Hu­sić: Po mno­gi­ma prvo ime no­vi­nar­ske se­le­kci­je. Po­tpu­no se afir­mi­rao u Ci­ba­li­ji. On pri­pa­da po svim re­zo­ni­ma Dže­ki, Ibri­či­ću, Sa­li­ho­vi­ću, Ibi­še­vi­ću, sa ko­ji­ma je sta­sa­vao u mla­doj se­le­kci­ji.

Ha­dži­re­šić: Ve­li­ka na­da bh. fu­dba­la. O nje­mu će se još ču­ti.

Da­jić: Tur­bo na­pa­dač. Ni la­som ga ni­su mo­gli za­us­ta­vi­ti. Šte­ta što ni­je os­tao i dru­go po­lu­vri­je­me.

Mu­jić: Uz Ha­dži­re­ši­ća, naj­mla­đi akter. Do­ju­čer je igrao u Ga­be­li, Gra­ča­ni­ci, a u pe­tak kon­tra Dže­ke, Pja­ni­ća, Ibri­či­ća, Mi­si­mo­vi­ća... Osim ime­na (Mu­ha­med) i pre­zi­me­na, po­sje­du­je sjaj­ne pre­di­spo­zi­ci­je.

Đu­rić: Na­iz­gled spor, ali nje­go­ve lop­te ima­ju oči. S pra­vom ga hva­li Ći­ro. Šte­ta što ga i ne zo­ve češ­će.

Adi­lo­vić: Ro­bu­san, ne­ugo­dan u du­eli­ma, do­bre te­hni­ke, ali ne­do­vo­ljne mi­nu­ta­že. Pro­šao sve klup­ske i re­pre­zen­ta­ti­vne se­le­kci­je.

 

                                               Stru­ka, za "de­set­ku"!

 

Stru­ka, na če­lu sa Dra­ga­nom Jo­vi­ćem, sa­ra­dni­ci­ma, Sa­ki­bom Mal­ko­če­vi­ćem, Zo­ra­nom Er­be­zom, Ru­smi­rom Cvi­kom, Adna­nom Diz­da­re­vi­ćem, za­slu­žu­ju sve po­hva­le za pri­pre­me, oda­bir, ta­kti­ku. Jer, uz sa­mo par tre­nin­ga, sjaj­no su pa­ri­ra­li eki­pi ko­ja je sko­ro u iden­ti­čnom sas­ta­vu ne­da­vno po­ci­je­pa­la Bel­gi­ju, Ar­me­ni­ju, Es­to­ni­ju... I oni hva­le pred­sta­vu, Sa­vez za sjaj­ne uslo­ve i pri­že­ljku­ju češ­ća oku­plja­nja.

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
08/06/2009 08:47