beats by dre cheap

Sabahudin Žujo ponovo predsjednik

- Što se me­ne ti­če, je­di­ni i pri­mar­ni cilj u bu­du­ćnos­ti, dok sam ja pred­sje­dnik Že­lje­zni­ča­ra bit će re­zul­tat - ka­zao je ju­čer za "San" Sa­ba­hu­din Žu­jo, no­vi - sta­ri pred­sje­dnik FK Že­lje­zni­čar, na­kon što je Skup­šti­na klu­ba odlu­či­la da ko­na­čno pro­mi­je­ni mu­čno sta­nje ko­je je tra­ja­lo vi­še od če­ti­ri go­di­ne.

 

Što se ti­če sas­ta­va bu­du­ćeg čel­nog ru­ko­vod­stva klu­ba, Žu­jo je ka­zao:

 

- Do pet­ka ću sa­či­ni­ti lis­tu lju­di na ko­je ra­ču­nam i ob­zna­ni­ti je ja­vnos­ti. Sa­da o ime­ni­ma ne že­lim go­vo­ri­ti.

 

Na­kon ju­če­raš­nje Skup­šti­ne klu­ba De­mir Ho­tić vi­še, to je si­gur­no, ne­će bi­ti šef stru­čnog šta­ba Že­lje­zni­ča­ra.

 

- Amar Osim je vje­ro­va­tno no­vi tre­ner Že­lje­zni­ča­ra - bio je kra­tak i ja­san je­dan od na­jus­pje­šni­jih pred­sje­dni­ka klu­ba sa Grba­vi­ce od sa­mos­tal­nos­ti BiH.

 

Osim Žu­je i Osi­ma ju­ni­ora, na Grba­vi­cu se vra­ća još je­dno ime iz vre­me­na sla­ve i Nju­ka­sla.

 

- Ni­jaz Brko­vić ne­ka­daš­nji ge­ne­ral­ni se­kre­tar klu­ba, po­no­vo će bi­ti dio ti­ma ko­ji će Že­lje­zni­čar po­ku­ša­ti vra­ti­ti ta­mo gdje mu je i mjes­to, u sa­mi vrh bh. fu­dba­la. Brko­vić će, vje­ro­va­tno sa još ne­ko­li­ko lju­di, moj je ne­ko miš­lje­nje uz nje­ga još če­tvo­ri­ca vrlo spo­so­bnih lju­di, do­bi­ti po­pri­li­čno ši­ro­ke ovlas­ti u klu­bu.

 

Što se ti­če lju­di ko­ji su vo­di­li klub sa Grba­vi­ce do ju­čer, Žu­jo je ka­zao:

 

- Bi­će sve po­zna­to u pe­tak, ko os­ta­je, a ko ne.

 

Dok je­dnom ne smrkne, dru­gom ne sva­ne, ka­že sta­ra na­ro­dna po­slo­vi­ca. Dok na Ko­še­vu u pras­ko­zor­je evrop­skih nas­tu­pa, umjes­to za­os­ta­lih pla­ta i po­ja­ča­nja, pa­da­ju su­spen­zi­je za "ver­bal­ni de­likt", na Grba­vi­ci, ko­na­čno, na­kon go­di­na cir­ku­sa i ama­te­ri­zma do­la­ze ve­dri­ja i lje­pša vre­me­na. Bi­lo je i vri­je­me.

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
16/06/2009 08:26