beats by dre cheap

Nema para, nema pojačanja!

Na sta­di­onu «Asim Fer­ha­to­vić Ha­se», stru­čni štab Sa­ra­je­va na če­lu sa Me­hme­dom Ja­njo­šem iz­vršio je pro­ziv­ku fu­dba­le­ra na ko­je ra­ču­na­ju ra­ču­na za pred­sto­je­će uta­kmi­ce u okvi­ru Euro­li­ge, te za na­re­dnu se­zo­nu u Pre­mi­jer li­gi. Ja­njo­šu su se oda­zva­li svi pro­zva­ni fu­dba­le­ri, s tim da je ne­ko­li­ko ju­ni­ora oprav­da­no izos­ta­lo, jer su dan pri­je za ju­ni­or­ski tim igra­li uta­kmi­cu doi­gra­va­nja za prva­ka BiH. Sas­ta­nak igra­ča, stru­čnog šta­ba i po­je­dnih čla­no­va Upra­ve, u svla­či­oni­ci, iza za­tvo­re­nih vra­ta, tra­jao je pu­nih sat vre­me­na.

 

- Sta­nak je tra­jao ne­što du­že iz ra­zlo­ga što su pred­sje­dnik i pod­pred­sje­dnik klu­ba, Haj­ru­din Šu­man i Men­sud Ba­šić, pre­zen­to­va­li stra­te­gi­ju za bu­du­ćnost kao i fi­nan­sij­ski plan pre­ma igra­či­ma. Ina­če, svi igra­či ko­ji su odi­gra­li pro­šlu se­zo­nu su se oda­zva­li, osim Ne­di­ma Hi­ro­ša ko­ji je još uvi­jek na pro­bi u Šved­skoj - is­ti­če Ja­njoš.

 

Oči­gle­dno da Upra­va ti­ma s Ko­še­va ima ve­li­kih po­ble­ma kad su stra­te­gi­ja i fi­nan­si­je u pi­ta­nju. Kao i što se mo­glo na­slu­ti­ti, no­va ime­na se ni­su po­ja­vi­la na Ko­še­vu jer ih - ne­ma. Ja­njoš ka­že da klub, u ovom tre­nut­ku, ne­ma pa­ra za po­ja­ča­nja.

 

- Fi­nan­sij­ska si­tu­aci­ja je ta­kva ka­kva je. Po­ku­šat će­mo da skrpi­mo tim od ovo­ga što ima­mo, a ja se i da­lje na­dam da će­mo bar ma­lo po­ja­ča­ti eki­pu. Svi pro­ti­vni­ci ko­ji nas oče­ku­ju u pret­ko­lu Euro­li­ge u bo­ljoj su si­tu­aci­ji od nas. Što se pri­pre­ma ti­če, eki­pa će ići u Vi­tez, i to dva pu­ta, 20. ju­na i 2. ju­la, gdje bi tre­ba­li os­ta­ti po se­dmi­cu da­na - ka­zao nam je Ja­njoš, ko­ji je bio vrlo izu­ze­tno ko­re­ktan ka­da je kon­takt s no­vi­na­ri­ma u pi­ta­nju, za ra­zli­ku od vo­de­ćih lju­di u klu­bu.

 

U klju­čnom tre­nut­ku ka­da Sa­ra­je­vo oče­ku­ju evrop­ski nas­tu­pi i kad se na­vi­ja­či "bor­do" ti­ma iz ci­je­le ze­mlje BiH, spre­ma­ju za euro-uta­kmi­ce, čla­no­vi Upra­ve klu­ba, Haj­ru­din Šu­man, Men­sud Ba­šić i Se­nad Mer­da­no­vić, vje­što su bje­ža­li od oku­plje­nih no­vi­na­ra! Oči­to, u FK Sa­ra­je­vo se ap­so­lu­tno ni­šta ne de­ša­va!

 

                                    Oda­zva­la se 23 fu­dba­le­ra

 

Me­hme­du Ja­njo­šu na pro­ziv­cu su se oda­zva­la 23 fu­dba­le­ra i to: Mu­ha­med Ala­im, Di­no Ham­zić, Ibro Ho­džić, Da­mir Ha­džić, Alen Ško­ro, Fa­ruk Ihti­ja­re­vić, Adis Ja­ho­vić, Anel Ško­ro, Da­li­bor Pan­dža, Al­mir Plis­ka, Se­din Tor­lak, Vla­di­mir Ni­ki­to­vić, Edin Du­do, Gre­gor Mo­har, Emir Ja­njoš, Aj­din Ma­ksu­mić, Mir­za Ri­zva­no­vić, Mu­ha­med Dža­kmić, Mi­lan Mu­mi­no­vić, Zo­ran Be­lo­še­vić, Adis Ka­pe­ta­no­vić, Se­mir Gu­šo i Ir­fan Lu­šni­čkić.

 

                                   Upi­tni Mo­hor i Ni­ki­to­vić

 

Fu­dba­le­ri Sa­ra­je­va, Vla­di­mir Ni­ki­to­vić i Gre­gor Mo­har, opo­ra­vi­li su se od te­ških po­vre­da, ali još uvi­jek ni­su po­tpu­no spre­mni za na­po­re ko­ji ih oče­ku­ju. Ipak, Ja­njoš ne odus­ta­je od ove dvo­ji­ce is­ku­snih fu­dba­le­ra.

 

- Vi­djet ću se sa Mo­ho­rom i Ni­ki­to­vi­ćem ovih da­na da oci­je­ni­mo ko­li­ko su njih dvo­ji­ca za­is­ta spre­mni i da li pos­to­ji mo­gu­ćnost da igra­ju u pred­sto­je­ćim evrop­skim uta­kmi­ca­ma - re­kao nam je Ja­njoš.

­

                                   Tur­ko­vić su­spen­do­van

 

Dok su stru­čni štab i čla­no­vi Upra­ve sas­tan­či­li sa fu­dba­le­ri­ma u svla­či­oni­ci, de­sna ru­ka Ja­njo­ša, Al­mir Tur­ko­vić, igra­čka iko­na i lju­bi­mac na­vi­ja­ča "bor­do" ti­ma, os­tao je u ho­dni­ku is­pred svla­či­oni­ce.

 

- Ju­tros mi ja­vi­še da sam su­spen­do­van, zbog ne­kih mo­jih izja­va za no­vi­ne. Ču­dno je to što ni­sam do­bio ni­ka­kav pa­pir o su­spen­zi­ji. Ko­li­ko znam, pre­dlo­ži­li su i Ja­njo­šu da po­tra­ži no­vog za­mje­ni­ka, ali on je to ko­li­ko ja znam odbio. Ta­ko vam je to kad pro­go­vo­ri­te na Ko­še­vu - ka­zao je po­pu­lar­ni Ze­ka.

 

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
16/06/2009 08:26