beats by dre cheap

Juniori potpisuju, Avdić i Hošić čekaju da im jave

Na­vi­ja­či Sa­ra­je­va ko­na­čno bi mo­gli ču­ti li­je­pu vi­jest iz pros­to­ri­ja omi­lje­nog im klu­ba. Ka­ko sa­zna­je­mo, da­nas bi čel­ni­ci ti­ma s Ko­še­va tre­ba­li održa­ti sas­ta­nak sa stru­čnim šta­bom Sa­ra­je­va, a gla­vna te­ma bi tre­ba­la bi­ti pro­fe­si­nal­ni ugo­vo­ri na ko­je bi svo­je po­tpi­se da­nas tre­ba­li sta­vi­ti pe­to­ri­ca ju­ni­ora Sa­ra­je­va De­nis Čo­mor, Amar Ka­dić, Na­il Še­ho­vić, Admir Ali­ho­džić i Ja­smin Čam­pa­ra. Ovu in­for­ma­ci­ju pot­vrdio nam je i pred­sje­dnik Haj­ru­din Šu­man.

 

- Is­ti­na je. Ako bu­de sve u re­du ju­ni­ori ko­ji su pre­po­ru­če­ni od stra­ne tre­ne­ra Mu­hi­di­na Tes­ke­re­dži­ća, ali i oda­bra­ni od stra­ne stru­čnog šta­ba, tre­ba­li bi da­nas po­tpi­sa­ti pro­fe­si­onal­ne ugo­vo­re. Pos­to­ji mo­gu­ćnost da to uči­ne i Alen Av­dić i Dže­nan Ho­šić, s ko­ji­ma ima­mo usme­ni do­go­vor - ka­zao nam je Šu­man.

 

Ka­da smo pi­ta­li Ho­ši­ća i Av­di­ća o ovo­me, do­bi­li smo iden­ti­čan od­go­vor:

 

 - Ni­ko mi još ni­šta ni­je ja­vio!

 

Eki­pa Sa­ra­je­va već su­tra pu­tu­je na dru­gi dio pri­pre­ma, vje­ro­va­tno u Odžak).  Ako i ne bu­de ni­šta od po­ja­ča­nja, svi sim­pa­ti­ze­ri bor­do ti­ma, kao i pret­ho­dnih go­di­na, imat će sa­mo je­dno pi­ta­nje za Upra­vu klu­ba - Gdje je za­vršio ogro­man no­vac (ovaj put 600.000 KM) od tran­sfe­ra mla­dog Da­li­bo­ra Pan­dže u za­gre­ba­čki Di­na­mo?

 

                                               Čo­mor i Tur­ko­vić

 

Od pet ju­ni­ora ko­ji bi tre­ba­li da­nas sta­vi­ti po­tpis na pro­fe­si­onal­ni ugo­vor sa Sa­ra­je­vom, iz­gle­da da je je­di­no De­nis Čo­mor si­gur­ni­ji od os­ta­lih.

 

- Ja sam još ju­čer sam tre­bao oti­ći na po­tpis, me­đu­tim, iz Upra­ve su to od­go­di­li za da­nas. Ne bi tre­ba­lo bi­ti kom­pli­ka­ci­ja - ka­zao nam je Čo­mor.

 

Po­mo­ćnik Me­hme­da Ja­njo­ša, Al­mir Tur­ko­vić, i da­lje je su­spen­do­van.

 

- Kao što zna­te ulo­žio sam ne­da­vno žal­bu na odlu­ku Upra­ve i još uvi­jek če­kam nji­hov od­go­vor - ka­zao nam je po­pu­lar­ni Ze­ka.

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
30/06/2009 08:23