beats by dre cheap

Njegovi golovi su uvijek odlučujući

Sa­ra­jev­sko pri­grad­sko na­se­lje Hra­sni­ca 1995. go­di­ne još uvi­jek ni­je bi­lo po­tpu­no si­gur­no od me­ta­ka i gra­na­ta s agre­sor­skih po­lo­ža­ja oko gra­da. Ipak, to ni­je spri­je­či­lo, ta­da 10 - go­diš­njeg, Se­di­na Tor­la­ka da sva­ki dan odla­zi na sta­di­on Fa­mo­sa i tre­ni­ra fu­dbal. Na­kon de­se­tak go­di­na pro­ve­de­nih u Fa­mo­su, te krat­ke epi­zo­de u SAŠK Na­pret­ku, pri­je go­di­nu da­na po­tpi­sao je za Sa­ra­je­vo, klub za ko­ji na­vi­ja od ma­lih no­gu.

 

- Pro­veo sam u SAŠK-u, oko go­di­nu i pol da­na, a on­da su iz Sa­ra­je­va do­šli po me­ne. Ta­da je tre­ner u Sa­ra­je­vu bio Še­ner Baj­ra­mo­vić, ko­ji je on pre­po­znao po­ten­ci­jal u me­ni. Kad sam sti­gao na Ko­še­vo brzo sam zai­grao za prvi tim - pri­ča nam 192 cen­ti­me­tra vi­so­ki sto­per Sa­ra­je­va.

 

Tor­lak igra na po­zi­ci­ji kla­si­čnog sto­pe­ra, a na­vi­ja­či Sa­ra­je­va već ga sma­tra na­slje­dni­kom je­dne od iko­na s Ko­še­va, Mu­hi­di­na Zu­ki­ća. Do sad je pos­ti­gao dva go­la za Sa­ra­je­vo, oba pu­ta po­bje­dni­čka.

 

- Prvi gol u dre­su Sa­ra­je­va pro­tiv Mo­dri­če na Ko­še­vu, u po­slje­dnjoj mi­nu­ti uta­kmi­ce, ni­kad ne­ću za­bo­ra­vi­ti. Emir Obu­ća je izvo­dio kor­ner, te vi­kao i ma­hao ru­ka­ma pre­ma me­ni, tje­ra­ju­ći me u še­sna­es­te­rac. On je na­ba­cio, a ja po­go­dio. Su­ze su mi kre­nu­le na oči. Dru­gi gol za­bio sam Če­li­ku, ta­ko­đer, na Ko­še­vu.

 

Me­đu­tim, bi­lo je i onih tu­žnih mo­me­na­ta.

 

- Ni da­nas mi ni­je ja­sno ka­ko smo glu­po iz­gu­bi­li po­slje­dnji der­bi na Grba­vi­ci.

 

Ka­že da je atmo­sfe­ra u ti­mu sjaj­na pred me­če­ve 2. pret­ko­la Euro­li­ge, pro­tiv bo­ljeg iz du­ela Spar­tak Trna­va - In­ter Ba­ku.

 

- Ako se sve po­klo­pi, i uz ma­lo sre­će, ovaj tim ko­ji ima­mo mo­že po­bi­je­di­ti obje ove eki­pe. Ide­al­no bi bi­lo ka­da bi se ti­mu po­red ju­ni­ora, pre­ka­lje­nog špi­ca Ale­na Av­di­ća, pri­klju­čio i sto­per Dže­nan Ho­šić. Sa Ho­ši­ćem sam to­kom pri­pre­ma igrao u od­bra­ni i to je de­fi­ni­ti­vno igrač od ko­jeg mo­že­te mno­go na­uči­ti i ko­ji zna svoj po­sao.

 

Za Sa­ra­je­vo je ugo­vo­rom ve­zan još dvi­je go­di­ne. Ka­da bi su­tra mo­gao bi­ra­ti u ko­ju li­gu da pre­đe, to bi bi­la nje­ma­čka Bun­de­sli­ga.

 

- Do­pa­da mi se nji­hov stil igre, iako ne sim­pa­ti­šem ni­je­dan klub u Nje­ma­čkoj. Na­vi­jač sam Bar­ce­lo­nu, i ve­li­ki fan ve­li­kog Pa­ola Mal­di­ni­ja.

 

Na te­re­nu do­bro sa­ra­đu­je sa svi­ma. Van nje­ga, ve­li­ki je pri­ja­telj sa Ane­lom Ško­rom, ko­jeg zna još iz SAŠK-a, gdje su igra­li za­je­dno. Vo­li zai­gra­ti so­ker na "Play Sta­ti­onu", i ne vo­li gu­bi­ti.

 

- Ta­kav sam i na te­re­nu. Po­bje­da je po­bje­da. Po­red igri­ca, vo­lim obi­ći i pri­ro­du. Čes­to s dje­voj­kom odle­tim do Bu­ne i Kra­vi­ca u bli­zi­ni Mos­ta­ra. To mjes­to me fas­ci­ni­ra- ka­zao je Tor­lak u raz­go­vo­ru za "San Sport".

 

                                               Sa­mo Ši­ro­ki ide da­lje

 

Osim Ši­ro­kom Bri­je­gu, os­ta­lim bh. eki­pa­ma u Evro­pi, Tor­lak ne da­je mno­go šan­si za pro­laz.

 

- Ši­ro­ki će pro­ći Ar­men­ce, mno­go su ja­či od Ba­nan­tsa i mi­slim da su u već prvom me­ču ri­je­ši­li pi­ta­nje pro­la­zni­ka. Sla­vi­ja, re­al­no, ne mo­že pre­ko sna­žnog Al­bor­ga, kao ni Zrinj­ski pre­ko slo­va­čkog prva­ka Slo­va­na - miš­lje­nja je Tor­lak.

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
09/07/2009 08:30