beats by dre cheap

Kovačević ostaje, s Hošićem se pregovara

Mer­sed Mes­ke Ko­va­če­vić, le­gen­da tu­zlan­ske Slo­bo­de, ipak će os­ta­ti na fun­kci­ji spor­tskog di­re­kto­ra klu­ba, na ko­ju je ime­no­van ne­da­vno, na­kon što se po­vu­kao Enes Me­ša­no­vić. Pro­te­klih da­na uve­li­ko se pri­ča­lo o ne­su­gla­si­ca­ma izme­đu Ko­va­če­vi­ća i os­tat­ka Upra­ve klu­ba, pa čak i o Ko­va­če­vi­će­voj os­tav­ci. Ipak, os­ta­je na mjes­tu spor­tskog di­re­kto­ra.

 

- Raz­go­va­rao sam s pred­sje­dni­kom Sa­li­hom Ša­bo­vi­ćem, i ut­vrdi­li smo na­čin ra­da i smjer­ni­ce dje­lo­va­nja. Os­ta­jem spor­tski di­re­ktor, ni­je ta­čno da na­pu­štam klub - ka­zao je ju­čer za "San" Ko­va­če­vić.

Što se ti­če igra­čkog ka­dra, Slo­bo­da je pre­mi­jer­li­ga­ša ko­ji je naj­vi­še iz­gu­bio u lje­tnoj pa­uzi. Od no­vih ime­na, na Tuš­nju ne­ma još ni­je­dnog zvu­čnog.

 

Je­dan od igra­ča s ko­jim se stu­pi­lo u kon­takt je i Dže­nan Ho­šić, sto­per ko­ji ni­je uspio do­go­vo­ri­ti an­ga­žman s Upra­vom FK Sa­ra­je­vo. Is­ku­sni Ho­šić bio bi prvo zvu­čni­je ime na Tuš­nju u ovom pre­la­znom ro­ku.

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
15/07/2009 07:07