beats by dre cheap

Amer Osmanagić potpisao za Velež

Si­tu­aci­ja u re­do­vi­ma mos­tar­skog Ve­le­ža iz da­na u dan sve je bo­lja. Igra­či su, što je ri­jet­kost ka­da je Pre­mi­jer li­ga BiH u pi­ta­nju, već do­bi­li pla­će za mje­sec maj, kao i ugo­vo­re­ne ra­te. Sta­di­on u Vra­pči­ći­ma iz da­na u dan sve je mo­der­ni­ji, a što se igra­čkog ka­dra ti­če, tre­ne­ru Ab­du­la­hu Ibra­ko­vi­ću, ka­ko ka­že, ne­dos­ta­je još sa­mo je­dan izra­zi­ti špic igrač.

 

- Ima­mo tre­nu­tno ne­ko­li­ko ime­na u op­ti­ca­ju. To su El­vis Ćo­rić, naš igrač ko­ji je pro­te­klu se­zo­nu odli­čno igrao u Zvi­jez­di iz Gra­da­čca, te Mar­ko Ka­sa­li­ca, Crno­go­rac ko­ji je po­slje­dnju se­zo­nu igrao za crno­gor­ski Grbalj, na­pa­dač ko­ji je igrao i evrop­ske uta­kmi­ce.

 

Osim po­me­nu­te dvo­ji­ce na­pa­da­ča, još je­dno ime se spo­mi­nje kao mo­gu­će po­ja­ča­nje u vrhu na­pa­da.

 

- Čeka­mo ka­ko će pro­ći Aj­din Dža­fić, naš mla­di re­pre­zen­ta­ti­vac, ko­ji je na pro­bi u nje­ma­čkom Kar­lsrueu. Do­bro ga po­zna­jem s ob­zi­rom da sam dio stru­čnog šta­ba mla­de re­pre­zen­ta­ci­je BiH za ko­ju Dža­fić nas­tu­pa, i ne uspi­je li u Nje­ma­čkoj vo­lio bih ga vi­dje­ti u dre­su Ve­le­ža - ka­zao je za "San" Ab­du­lah Ibra­ko­vić.

 

Dok se če­ka do­la­zak na­pa­da­ča, ju­čer je po­tpis na ugo­vor s Ve­le­žom sta­vio i Amer Osma­na­gić, dva­de­se­to­go­diš­nji plej­mej­ker, svo­je­vre­me­no naj­ve­ći no­go­me­tni ta­le­nat bh. fu­dba­la, ko­ji je ne­ko­li­ko go­di­na bio član beo­grad­skog Par­ti­za­na, ali je ve­ći­nom igrao za Te­lop­tic, fi­li­ja­lu Beo­gra­đa­na, kao po­su­đen igrač.

 

- Osma­na­gić je po­tpi­sao na go­di­nu plus go­di­nu. I on je član na­še mla­de re­pre­zen­ta­ci­je. Mi­slim da će u Ve­le­žu po­ka­za­ti za­što ga je još sa 12 go­di­na u svo­je re­do­ve odveo klub iz Beo­gra­da i dao mu ka­pi­ten­sku tra­ku u omla­din­skim se­le­kci­ja­ma - ka­zao je Ibra­ko­vić.

 

Osma­na­gić se već si­noć po­ja­vio na po­sli­je­po­dne­vnom tre­nin­gu Ve­le­ža, a da­nas bi tre­bao bi­ti i zva­ni­čno pred­stav­ljen.

 

Đa­ku­zi u svla­či­oni­ci

 

Upo­re­do sa igra­čkim ka­drom, u pa­uzi prven­stva užur­ba­no je ra­đe­no i na mo­der­ni­za­ci­ji sta­di­ona u Vra­pči­ći­ma, ko­ji će, nas­ta­vi li Upra­va Mos­ta­ra­ca ovim tem­pom, od naj­neu­slo­vni­jeg sta­di­ona u drža­vi, us­ko­ro pos­ta­ti naj­mo­der­ni­je no­go­me­tno zda­nje u BiH. No­ve svla­či­oni­ce u Vrpa­či­ći­ma ura­đe­ne su po UEFA-inim stan­dar­di­ma, izme­đu os­ta­log, sa ugra­đe­nom kli­mom i đa­ku­zi­jem.

 

Tur­ne­ja po Bo­sni

 

Tem­pe­ra­tu­ra u Mos­ta­ru i sa­da je sko­ro pa ne­snoš­lji­va, a na­re­dnih da­na mo­gla bi bi­ti još ve­ća. Uslo­vi za tre­ni­ra­nje, i u ka­snim po­sli­je­po­dne­vnim sa­ti­ma, ni­su za po­hva­li­ti. Upra­vo iz to­ga ra­zlo­ga, "ro­đe­ni" će na­re­dnih da­na kre­nu­ti na mi­ni tur­ne­ju po Bo­sni. Pri­je to­ga, da­nas će u 17 sa­ti odi­gra­ti pri­ja­telj­sku uta­kmi­cu u Ja­bla­ni­ci pro­tiv Tur­bi­ne, a su­tra u Ga­be­li (18 sa­ti) pro­tiv GOŠK-a. Po­tom kre­ću pre­ma Do­boj Is­to­ku, pa u Ja­nju, Brčko, te na kra­ju Je­lah, gdje će igra­ti pri­ja­telj­ske me­če­ve sa ta­moš­njim ni­že­li­ga­ši­ma.

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
15/07/2009 07:08