beats by dre cheap

Alečković, Mrković, Čule i Tutun oduševili formom i znanjem

Se­mi­nar za slu­žbe­na li­ca Pre­mi­jer li­ge BiH održan je mi­nu­log pet­ka i su­bo­te u ho­te­lu Park u Vo­goš­ći, dok su su­ci Pre­mi­jer li­ge BiH svoj fi­tnes-test oba­vi­li na atlet­skoj sta­zi sta­di­ona Ko­še­vo. Svi su­ci sa "A" i "B" lis­te Pre­mi­jer li­ge BiH uspi­je­šno su odra­di­li test iz po­zna­va­nja Pra­vi­la no­go­me­tne igre ali, FI­FA fi­tnes-test ni­je po­lo­ži­lo čak pet su­da­ca i to sa "A" lis­te Si­ni­ša Zrnić iz Ze­ni­ce i An­to­nio Bla­že­vić iz Dri­no­va­ca, dok sa "B" lis­te ni­su za­do­vo­lji­li Ma­to Sta­nić iz Pru­da, Edin Ima­mo­vić iz Sa­ra­je­va i El­mir Tra­ko iz Vi­te­za. Oni će, kao i Mid­hat Ar­na­uto­vić iz Tu­zle, ko­ji ni­je pri­sus­tvo­vao se­mi­na­ru, ima­ti po­pra­vni za mje­sec da­na.

 

Za ra­zli­ku od Zrni­ća, sve po­hva­le idu na ra­ču­na Emi­ra Ale­čko­vi­ća je­dnog od po­naj­bo­ljih na­ših su­da­ca tre­nu­tno, ko­ji je na tes­ti­ra­nje sti­gao sa slu­žbe­nog pu­ta, i bez pro­ble­ma ga ap­sol­vi­rao. Sli­čno kao i Ale­čko­vić, na­ši in­ter­na­ci­onal­ni su­ci Ru­smir Mrko­vić, El­mir Pi­lav, Dra­go Čule i Mu­jo Tu­tun, na tar­tam sta­zu ko­šev­skog sta­di­ona do­pu­to­va­li su auto­mo­bil­no sa An­do­re gdje su su­di­li UEFA-inu uta­kmi­cu Evrop­ske li­ge, izme­đu San­ta Co­lo­me i Ba­se­la. Po­me­nu­toj če­tvor­ki du­go pu­to­va­nje ni­je pred­stav­lja­lo pro­blem, i svi su ru­tin­ski pro­šli za­da­te tes­to­ve. Ina­če, tre­ba spo­me­nu­ti da su ove go­di­ne, ka­da je fi­tnes-test u pi­ta­nju, su­di­je mo­ra­le is­trča­ti 11 umjes­to do­sa­daš­njih 10 kru­go­va.

 

Sve po­hva­le za­slu­žu­ju i sta­ri­ji su­ci po­put Vla­di­mi­ra Do­min­ko­vi­ća, An­te Živ­ko­vi­ća, No­ve Pa­ni­ća..., ko­ji su još je­dnom pot­vrdi­li da ni­su za sta­ro gvož­đe i da po­red ve­li­kog is­kus­tva i zna­nja, po­sje­du­ju i im­pre­si­vne fi­zi­čke pre­di­spo­zi­ci­je.

 

Na­da­ti se da će u pred­sto­je­ćoj se­zo­ni, su­ci u Pre­mi­jer li­gi BiH pri­mje­ni­ti, ako ne sve on­da bar ve­ći­nu ono­ga što su pred čla­no­vi­ma Ko­mi­tet za su­di­je NS BiH po­ka­za­li da zna­ju!

Upo­re­do sa su­ci­ma, tes­ti­ra­nja su pro­šli de­le­ga­ti i kon­tro­lo­ri su­đe­nja Pre­mi­jer li­ge BiH, či­me je i zva­ni­čno za­vršen se­mi­nar za Slu­žbe­na li­ca Pre­mi­jer li­ge BiH.

 

                                               Zrnić ra­zo­ča­rao

 

Naj­vi­še je ra­zo­ča­rao Si­ni­ša Zrnić, ko­ji je na­kon pe­tog kru­ga odus­tao, ne pre­trčav­ši ni 50 od­sto po­tre­bne nor­me. Ra­zo­ča­re­nje je tim ve­će ako se ima u vi­du da Zrnić ima zna­čku in­ter­na­ci­onal­nog su­di­je.

Su­de­ći pre­ma ono­me što je po­ka­zao u su­bo­tu na Ko­še­vu, Zrni­će­va ka­ri­je­ra pre­mi­jer­li­ga­škog i in­ter­na­ci­onal­nog no­go­me­tnog su­ca, je za­vrše­na.

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
27/07/2009 09:06