beats by dre cheap

Zabiti gol glavni je zadatak u Helsinborgu

Na­kon je­dno­dne­vnog odmo­ra, fu­dba­le­ri i stru­čni štab Sa­ra­je­va nas­ta­vi­li su sa pri­pre­ma­ma za, vje­ro­va­tno, uta­kmi­cu go­di­ne pro­tiv šved­skog Hel­sin­bor­ga u okvi­ru 3. pret­ko­la Euro­li­ge, a prvi meč na ra­spo­re­du je u čet­vrtak (30. ju­li), na sta­di­onu Olympia u Hel­sin­bor­gu. Ako Sa­ra­je­vo u dvo­me­ču pro­đe i Šve­đa­ne, što ni­je ne­re­al­no, u ko­na­čnom play off - u za ula­zak u gru­pnu fa­zu Euro­li­ge mo­gu­ći pro­ti­vni­ci su im evrop­ski ve­li­ka­ni po­put Ro­me, PSV-a, Ham­bur­ge­ra, Fe­ner­ba­hčea, Bra­ge, Atle­ti­ka iz Bil­baa...

 

Na­ra­vno, tre­ne­ru Sa­ra­je­va Me­hme­du Ja­njo­šu, ne pa­da na pa­met da ra­zmiš­lja o tim eki­pa­ma, ma­da se ne mo­že os­ta­ti ra­vno­du­šan ka­da se sa­mo za­mi­sli ka­ko bi iz­gle­dao sta­di­on «Asim Fer­ha­to­vić Ha­se» u me­ču izme­đu Sa­ra­je­va i Ro­me, ili Ham­bur­ga...

 

- Mo­ra­mo se ma­ksi­mal­no skon­ce­tri­sa­ti na na­re­dnog pro­ti­vni­ka. Do­bio sam ne­ke snim­ke sa uta­kmi­ce 2. pret­ko­la Euro­li­ge, izme­đu Hel­sin­bor­ga i gru­zij­skog Zes­ta­fo­nia, od na­ših na­vi­ja­ča ko­ji su pri­sus­tvo­va­li uta­kmi­ci. Prvo što sam mo­gao pri­mje­ti­ti je da su brza eki­pa ko­ja igra na je­dan do­dir s lop­tom i na vi­so­ke i du­ge lop­te, što nam ap­so­lu­tno od­go­va­ra - miš­lje­nja je stra­teg bor­do ti­ma.

 

Neo­spor­no je da tim Hel­sin­bor­ga do­la­zi iz ja­če li­ge ne­go što je to Slo­va­čka. Ipak, Šve­đa­ni su igra­li vrlo lo­še pro­tiv Gru­zi­ja­ca, a pri­mi­li su i dva go­la na svom te­re­nu. Mo­žda je upra­vo to i naj­ve­ća šan­sa Sa­ra­je­va s ob­zi­rom da prvi meč igra u gos­ti­ma. U 15 odi­gra­nih ko­la u do­ma­ćem prven­stvu eki­pa ko­ju pre­dvo­di šved­ski as Hen­rik Lar­son, pri­mi­la je bli­zu 20 go­lo­va.

 

- Ti­ma su ko­ji da­je, ali i ko­ji pri­ma go­lo­ve. Mo­že­mo igra­ti s nji­ma, a gla­vni za­da­tak ko­ji će­mo pos­ta­vi­ti pred se­be je za­bi­ti gol u Hel­sin­bor­gu - re­kao nam je Ja­njoš do­dav­ši da još ne zna­ju da li će bor­do ek­spe­di­ci­ja u Šved­sku pu­to­va­ti u uto­rak ili čar­ter-le­tom u sri­je­du uju­tru.

 

                                                           Du­do ide u Šved­sku

 

Izu­zev ra­ni­je po­vri­je­đe­nih Ale­na Ško­re i Fa­ru­ka Ihti­ja­re­vi­ća, ko­ji bi mo­gao zai­gra­ti već pro­tiv Slo­bo­de u prvom ko­lu Pre­mi­jer li­ge (1. av­gus­ta), tre­ner Ja­njoš će u Hel­sin­bor­gu ima­ti na ra­spo­la­ga­nju ci­je­li tim.

 

- Alen Av­dić, Emir Ja­njoš i Da­mir Ha­džić mo­rat će se pri­pa­zi­ti jer ima­ju žu­te kar­to­ne, ali to se ni­kad ne mo­že ga­ran­to­va­ti u ova­ko va­žnom me­ču. Ihti­ja­re­vić se opo­ra­vio od po­vre­de li­ca, pa ga vrlo brzo oče­ku­je­mo na te­re­nu, dok la­kšu po­vre­du vu­če i Edin Du­do, ali on će kre­nu­ti s na­ma u Šved­sku - ka­zao je Ja­njoš na­po­me­nuv­ši da je čuo za mo­gu­ći odla­zak Du­de u Azer­bej­džan, me­đu­tim, od to­ga za­sa­da ne­ma ni­šta, pa će ve­znjak Sa­ra­je­va nas­ta­vi­ti evrop­sku tur­ne­ju sa eki­pom.

 

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
27/07/2009 09:06