beats by dre cheap

Bekrić po starom, Čolić bez kompleksa

Ge­ne­ral­na pro­ba pred start no­ve se­zo­ne Pre­mi­jer li­ge BiH, na Grba­vi­ci je okon­ča­na po­bje­dom. Gle­da­ju­ći kraj­nji re­zul­tat (2:0), po­pri­li­čno si­gur­nom i uvjer­lji­vom. Ipak, ono što su po­ka­za­li igra­či Že­lje­zni­ča­ra u me­ču pro­tiv Olim­pi­ka, da­le­ko je od si­gur­nog i uvjer­lji­vog. Ne­ma se pu­no no­vo­ga re­ći ka­da je u pi­ta­nju eki­pa Že­lje­zni­ča­ra.

 

Sa­mir Be­krić i da­lje je prva vi­oli­na eki­pe, da­le­ko is­pred svih. Gol za vod­stvo (iz pe­na­la) i asis­ten­ci­ja za ko­na­čnih 2:0, dje­lo je ve­znja­ka "pla­vih". Osim po­me­nu­tog učin­ka, Be­krić je sti­gao otvo­ri­ti vra­ta Grba­vi­ce i no­vaj­li­ji Mi­la­nu Ću­lu­mu, ko­ji je na nje­go­vu asis­ten­ci­ju ru­tin­ski po­go­dio u svo­joj pre­mi­je­ri u "do­li­ni ću­po­va", i odmah "pa­me­tno" za­vršio na ogra­di naj­bli­že mu tri­bi­ne, ovaj put one ispu­nje­ni­je - sje­ver­ne.

Ću­lum je pro­šao kod na­vi­ja­ča, i to je sva­ka­ko do­bro. Nje­go­vih "dva me­tra i ku­sur", si­gur­no će eki­pi do­bro do­ći u pre­ki­di­ma ka­da se­zo­na po­čne, što je de­mon­stri­rao i u su­bo­tu. Na­ra­vno, ako u os­ta­lim se­gmen­ti­ma igre do­ka­že Ama­ru Osi­mu da tre­ba da igra.

 

Što se os­ta­lih igra­ča ti­če, Be­nja­min Čolić, do­ju­če­raš­nji ju­ni­or "pla­vih" za­slu­žio je da ga se spo­me­ne. U ju­ni­ori­ma je igrao u ve­zi, iako, onom ko to ne zna, u su­bo­tu je iz­gle­dao kao da se ro­dio na de­snom bo­ku! Po­lu­vri­je­me, ko­li­ko mu je Osim dao na ra­spo­la­ga­nje, ma­ksi­mal­no je is­ko­ris­tio.

 

Sve u sve­mu, Že­ljo do­bro iz­gle­da do ne­kih 30-tak me­ta­ra na­do­mak pro­ti­vni­čkog go­la. Sve na­kon to­ga te­ško da mo­že do­bi­ti pro­la­znu ocje­nu, što ne zna­či da ne­će bi­ti bo­lje. Ne tre­ba za­ne­ma­ri­ti ni či­nje­ni­cu da pro­tiv Olim­pi­ka ni­je bi­lo Ale­na Me­ša­no­vi­ća (prvi Osi­mov izbor u na­va­li) i Ne­dža­da Ser­da­re­vić (ve­znja­ka) ko­ji su u do­sa­daš­njim pri­ja­telj­skim uta­kmi­ca­ma obi­čno bi­li čla­no­vi udar­ne pos­ta­ve. Obo­ji­ca su la­kše ozli­je­đe­ni i meč su gle­da­li sa tri­bi­na. Uta­kmi­cu je gle­dao i le­gen­dar­ni Ivi­ca Osim, ko­ji je sa tri­bi­na, baš kao stra­teg Že­lje­zni­ča­ra nje­gov sin Amar, do­ži­vio gro­mo­gla­sne ova­ci­je.

 

                                   Bi­će ti­je­sno pro­tiv Ši­ro­kog

 

Tri­bi­ne su sva­ka­ko bi­le naj­po­zi­ti­vni­ji dio su­bo­tnjeg do­ga­đa­ja na Grba­vi­ci. Na nji­ma je bi­lo oko 4.500 na­vi­ja­ča Že­lje­zni­ča­ra, ko­li­ko su pro­šle se­zo­ne igra­či u "pla­vim" dre­so­vi­ma, u ve­ći­ni do­ma­ćih uta­kmi­ca, mo­gli sa­mo sa­nja­ti.

 

Je­dno je si­gur­no, os­ta­ne li Že­lje­zni­čar ne­po­ra­žen u Ze­ni­ci u 1. ko­lu Pre­mi­jer li­ge, pro­tiv Ši­ro­kog Bri­je­ga će 6. av­gus­ta bi­ti ite­ka­ko ti­je­sno i va­tre­no na Grba­vi­ci.

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
27/07/2009 09:37