beats by dre cheap

Kada igra Spaha nema straha!

Mi­ro­slav Bla­že­vić je pro­te­klih da­na ma­lo spa­vao. Bri­ne i stre­pi na­kon sva­kog li­ga­škog ko­la. Stra­hu­je za svo­je pu­le­ne, ra­spo­re­đe­ne po naj­ja­čim li­ga­ma Evro­pe. Naj­pri­je je zbog po­vre­de ot­ka­zao Dže­mal Ber­be­ro­vić, po­tom se sa lo­šim vi­jes­ti­ma, ja­vio Admir Vla­da­vić, pa Zla­tan Mu­sli­mo­vić... Ra­ni­je je se­le­ktor dao "vo­ljno" El­vi­ru Ra­hi­mi­ću, Zvjez­da­nu Mi­si­mo­vi­ću i Asmi­ru Be­go­vi­ću, "por­ti­ru" en­gles­kog Por­tsmu­ta. I ta­man ka­da je "Ći­ro­ki" po­mi­slio da ne­vo­lja­ma ne­ma kra­ja, te akti­vi­rao po­zi­vni­ce za Mir­ne­la Sa­do­vi­ća i Er­mi­na Ze­ca, ora­spo­lo­žio ga je - ko dru­gi, ne­go ka­pi­ten. Emir Spa­hić, li­der, li­be­ro, kad za­tre­ba i gol­ge­ter.

 

Spa­hić je već u su­bo­tu is­pla­tio sva­ki euro svog tran­sfe­ra. Do­nio je va­žan bod svom Mon­tpe­ljeu. Gla­vom u fo­to fi­ni­šu. Bh. re­pre­zen­ta­ti­vac je već pos­tao lju­bi­mac na­vi­ja­ča Mon­tpe­ljea. I Fran­cu­zi su shva­ti­li ono što je po­zna­to sva­kom bh na­vi­ja­ču, da je Spa­hić srčan be­spo­šte­dan bo­rac, faj­ter, li­der ka­kav se ri­jet­ko ra­đa. Sto­ga ne ču­di što je pred­sje­dnik Mon­tpe­ljea ga­lan­tno na­re­dio po­sa­di da pri­va­tnim avi­onom odve­ze Spa­hi­ća u Sa­ra­je­vo i na­kon uta­kmi­ce vra­ti ga na­trag.

 

- Ka­da igra Spa­ha, ne­ma stra­ha - pri­zna­je i se­le­ktor Bla­že­vić.

 

Ra­du­je i po­vra­tak Ve­da­da Ibi­še­vi­ća, no­go­me­tne gro­ma­de, van­se­rij­skog asa, te sjaj­ne igre Zvjez­da­ma Mi­si­mo­vi­ća i Edi­na Dže­ke. I Er­min Zec je po­vra­tak obi­lje­žio go­lom u dre­su Ši­be­ni­ka. Ve­li­ki do­bi­tak za se­le­kto­ra i naš tim pred­stav­lja opo­ra­vak - na­da­mo se ko­na­čni - Zla­ta­na Baj­ra­mo­vi­ća, pre­ka­lje­nog bun­de­sli­ga­škog asa.

 

Za meč sa Ira­nom Bla­že­vić mo­že ra­ču­na­ti na ove igra­če: Su­pić, Nur­ko­vić, Na­da­re­vić, Ra­de­ljić, Pan­dža, Mir­vić, Mra­vac, Da­mja­no­vić, Spa­hić, Ja­hić, Ibri­čić, Baj­ra­mo­vić, Mu­ra­to­vić, Šti­lić, Pja­nić, Sa­li­ho­vić, Ibi­še­vić, Dže­ko, Vla­da­vić, Zec, Sa­do­vić.

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
10/08/2009 09:53