beats by dre cheap

Adnan Gušo : Ćiro, Mujkić i Baotić su bolji golmani od Nurkovića

Na­kon po­ra­za Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne od Ira­na, kre­nu­la je ve­li­ka po­le­mi­ka oko gol­ma­na na­šeg drža­vnog ti­ma. Sal­va kri­ti­ka sru­či­la se na le­đa Adi­sa Nur­ko­vi­ća, mla­dog ču­va­ra mre­že Tra­vni­ka i re­pre­zen­ta­ci­je. Nur­ko­vić je pro­tiv Ira­na pri­mio tri go­la, što je po­kre­nu­lo pi­ta­nja; tre­ba li re­pre­zen­ta­ci­ji no­vi gol­man, s ob­zi­rom da je prvi Ći­rin izbor Ke­nan Ha­sa­gić po­vri­je­đen, a Ne­ma­nja Su­pić još uvi­jek ne­ma klu­ba. Adnan Gu­šo, biv­ši re­pre­zen­ta­ti­vni gol­man u vri­je­me man­da­ta Fa­ru­ka Ha­dži­be­gi­ća, te Fu­ada Mu­zu­ro­vi­ća (ka­da je po­pu­lar­ni Da­idža vo­dio re­pre­zen­ta­ci­ju u dru­gom na­vra­tu), sma­tra da Bla­že­vić ima i bo­ljih op­ci­ja me­đu sta­ti­va­ma.

 

- Ne­mam ni­šta pro­tiv Nur­ko­vi­ća, ali tvrdim da Ći­ro Bla­že­vić ima i dru­ge gol­ma­ne ko­ji su mo­žda i bo­lji od ču­va­ra mre­že Tra­vni­ka - ka­že Gu­šo i nas­tav­lja - De­nis Muj­kić i Zden­ko Ba­otić su ne­pra­ve­dno za­pos­tav­lje­ni! Muj­kić odli­čno bra­ni u Slo­bo­di, izras­tao je u kva­li­te­tnog gol­ma­na, po me­ni je naj­bo­lji u BiH. Ima is­kus­tvo, a mlad je s dru­ge stra­ne.

 

Gu­šo upi­re prstom u za­bo­rav­lje­nog biv­šeg mla­dog re­pre­zen­ta­tiv­ca Zden­ka Ba­oti­ća.

 

- On ne smi­je bi­ti igno­ri­san! Ba­otić je po­ka­zao u Pre­mi­jer li­gi BiH, ali i u mla­doj re­pre­zen­ta­ci­ji da je pra­vi gol­man. Iz te ge­ne­ra­ci­je su kod Ći­re i Dže­ko, Ibi­še­vić, Sa­li­ho­vić, Ibri­čić, Pan­dža... Na­kon što su ga ši­ka­ni­ra­li u Že­lji, oti­šao je u Šturm, a sa­da je prvi gol­man Ote­lul Ga­la­ti­ja. To je ru­mun­ski prvo­li­gaš, ko­ji je u prva dva ko­la osvo­jio če­ti­ri bo­da, a Ba­otić ni­je pri­mio gol. Do­bro po­zna­jem ru­mun­ski no­go­met, znam ka­ko je bra­ni­ti ta­mo. Sma­tram da Ba­otić za­slu­žu­je po­ziv u re­pre­zen­ta­ci­ju. Ima 24 go­di­ne i sjaj­ne pre­di­spo­zi­ci­je - za­vršio je Gu­šo.

 

Sa­ra­je­vo će pas­ti od Klu­ža

 

Gu­šo je go­di­na­ma bra­nio u Ru­mu­ni­ji, gdje je pro­mi­je­nio če­ti­ri klu­ba. Ja­ko do­bro po­zna­je Kluž, pro­ti­vni­ka Sa­ra­je­va u u čet­vrto pret­ko­lo Euro li­ge.

 

- Sa­ra­je­vo ne­ma šan­se pro­tiv Klu­ža!. Znam do­bro ru­mun­sku eki­pu ko­ja je sas­tav­lje­na od is­ku­snih pro­vje­re­nih in­ter­na­ci­ona­la­ca i ru­mun­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Že­lim Sa­ra­je­vo pro­laz, ali ne­ma­ju ni­ka­kvi iz­gle­da - uvje­ren je Gu­šo.

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
17/08/2009 08:37