beats by dre cheap

Džeko: Osnovat ću humanitarnu fondaciju za pomoć djeci!

Na­kon se­zo­ne iz sno­va bh. re­pre­zen­ta­ti­vac u dre­su Wol­fsbur­ga Edin Dže­ko pos­tao je je­dan od naj­po­že­ljni­jih na­pa­da­ča u Evro­pi. Taj epi­tet mu je de­be­lo po­ve­ćao ban­ko­vi kon­to. Do­sa­daš­nji ugo­vor ko­jim je Dže­ko za­ra­đi­vao oko 650.000 eura po se­zo­ni, Wol­fsburg je za­mje­nio no­vim, po­bolj­ša­nim ugo­vo­rom, po ko­jem će Dže­ko go­diš­nje in­ka­si­ra­ti ne­vje­ro­va­tnih pet mi­li­ona eura! Ali, to ni­je sve. Za Dže­kom se oti­ma­ju proi­zvo­đa­či spor­tske opre­me po­put Adi­da­sa, Ni­kea, Um­broa i Di­ado­re. Ta­ko­đer, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih je do­šao "San Sport" i u na­šoj drža­vi ne­ke bo­ga­te fir­me spre­mne su zla­tom pla­ti­ti da "bh. di­ja­mant" pos­ta­ne nji­hov za­šti­tni znak. Nje­ma­čki fi­nan­sij­ski struč­nja­ci pro­cje­nju­ju da će Dže­ko sa­mo u ovoj go­di­ni od mar­ke­tin­ga za­ra­di­ti mi­ni­mal­no 500.000 eura! No, i po­red sil­nog nov­ca, Dže­ko je os­tao onaj sta­ri.

 

U Nje­ma­čkoj vo­zi klup­skog "VW tu­are­ga" dok mu je u Sa­ra­je­vu do­vo­ljan nje­gov crni audi A3, ko­jeg otac Mi­do održa­va dok je Edin u Nje­ma­čkoj. -

 

- Me­ni lu­ksuz ne tre­ba, i ne mo­ram ima­ti na se­bi maj­cu "Dol­ce&Gab­ba­na". Ipak, odras­tao sam u ra­tnom Sa­ra­je­vu, gdje se zna­lo de­si­ti da po­ne­kad ne­ma­mo šta ni jes­ti. To mi is­kus­tvo ne do­zvo­lja­va da iz­gu­bim tlo pod no­ga­ma. Za­ra­đe­ni no­vac in­ves­ti­ra­ti ću u ne­kre­tni­ne, a odlu­čio sam da osnu­jem i hu­ma­ni­tar­nu fon­da­ci­ju za ugro­že­nu dje­cu - izja­vio je Dže­ko za nje­ma­čke me­di­je. Ko­li­ku Dže­ko uži­va po­pu­lar­nost, ni­je ne­mo­gu­će da mu se u ovoj hu­ma­noj mi­si­ji pri­dru­že i ne­ki sai­gra­či re­pre­zen­ta­ci­je i Wol­fsbur­ga.

 

Ta­ko­đer, uko­li­ko se bh. re­pre­zen­ta­ci­ja kva­li­fi­ku­je za SP 2010. go­di­ne u Ju­žnoj Afri­ci, auto­mat­ski bi i Dže­ki­ni ugo­vo­ri vrto­gla­vo po­ra­sli, što bi po­red Dže­ke i nje­go­vog me­na­džer­skog ti­ma naj­vi­še obra­do­va­lo dje­cu ko­joj će Dže­ko pre­ko svo­je bu­du­će fon­da­ci­je po­ma­ga­ti.

 

Sa­li­ha­mi­džić prvi po­čeo

 

Biv­ši bh. re­pre­zen­ta­ti­vac i član Ju­ven­tu­sa Ha­san Sa­li­ha­mi­džić prvi je od bh. fu­dba­le­ra osno­vao hu­ma­ni­tar­nu fon­da­ci­ju ko­ju i dan da­nas održa­va. Ta­ko Sa­li­ha­mi­džić iz go­di­ne u go­di­nu, uz po­moć biv­šeg sui­gra­ča iz Bayer­na Jen­sa Je­re­mi­sa i svog me­na­dže­ra Ro­ber­ta Mi­lev­skog, ša­lje šle­pe­re pre­ma Ze­ni­ci gdje snad­bje­va dje­cu bez ro­di­te­lja i sa po­se­bnim po­tre­ba­ma. Nje­go­vim pri­mje­rom ka­sni­je je kre­nuo i lju­bi­mac bh. na­ci­je Ser­gej Bar­ba­rez.

 

Zi­ani na­zvao Dže­ku "kur­vi­nim si­nom"

 

Iako u Wol­fsbur­gu ni­su že­lje­li ot­kri­ti stvar­ni ra­zlog tu­če izme­đu Dže­ke i Zi­ani­ja, "op­šte ša­ke­ta­nje" usli­je­di­lo je na­kon što je na tre­nin­gu Dže­ko "isfin­ti­rao" Zi­ja­ni­ja, ko­ji je po­tom s le­đa na­srnuo na Dže­ku. Do­šlo je po­tom do ver­bal­nog du­ela, zbog ko­jeg je us­tva­ri sve i pre­ra­slo u fi­zi­čki obra­čun. - Šta ti vi­še ho­ćeš. Tek si tri se­dmi­ce ov­dje, a ni­šta ne ra­diš - ka­zao je Dže­ko Al­žir­cu, alu­di­ra­ju­ći na to da Zi­ani naj­ma­nje trči u ti­mu i da se ne vra­ća u po­moć od­bra­ni. Al­ži­rac je od­go­vo­rio Dže­ki na fran­cus­kom i na­zvao ga "kur­vi­nim si­nom" ne ra­ču­na­ju­ći na to da je Dže­ko za dvi­je se­dmi­ce, ko­li­ko je bo­ra­vio na odmo­ru u Fran­cus­koj sa Emi­rom Spa­hi­ćem, na­učio i tu re­če­ni­cu. Ta­da je nas­ta­lo op­šte ša­ke­ta­nje, a no­ka­ut fi­niš su spri­je­či­li Zvjez­dan Mi­si­mo­vić i Ale­ksan­der Ma­dlung ko­ji su ras­ta­vi­li Bo­san­ca i Al­žir­ca.

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
27/08/2009 10:13