beats by dre cheap

Uspješno odrađene pripreme

Re­pre­zen­ta­ci­ja BiH u sje­de­ćoj odboj­ci, ju­čer se vra­ti­la sa osmo­dne­vnih pri­pre­ma u Foj­ni­ci, gdje su se iza­bra­ni­ci Mir­ze Hrus­te­mo­vi­ća, se­le­kto­ra na­še re­pre­zen­ta­ci­je, pri­pre­ma­li za Evrop­sko prven­stvo u El­bla­du (Polj­ska) ko­je će se održa­ti u 19. do 27. sep­tem­bra. Sa­ba­hu­din De­la­lić, ka­pi­ten re­pre­zen­ta­ci­je BiH u sje­de­ćoj odboj­ci za­do­vo­ljan je uslo­vi­ma ko­ji su na­ši "zla­tni" mom­ci ima­li u Foj­ni­ci i for­mom igra­ča.

 

- Mi­slim da smo ispu­ni­li sve zah­tje­ve ko­je je pred nas sta­vio stru­čni štab. Kao ka­pi­ten, mo­ram is­ta­ći da su šes­to­ri­ca ju­ni­or­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca ko­ji su bo­ra­vi­li sa na­ma po­ka­za­li za­vi­dno zna­nje i za­la­ga­nje (Mu­ha­med Li­ga­ta, Alen Pra­šo­vić, Edin Mu­jić, Be­niz Ka­drić, Ja­smin Brkić i Đi­no Edin). Ne­ki od spo­me­nu­ti igra­ča pu­to­vat će sa na­ma u Polj­sku. Ko­na­čnu odlu­ku o to­me do­ni­jet će se­le­ktor Mir­za Hrus­te­mo­vić i stru­čni štab re­pre­ze­nat­ci­je - ka­zao je De­la­lić.

 

Ka­pi­ten re­pre­zen­ta­ci­je BiH miš­lje­nja je da BiH ne oče­ku­je ni­ma­lo la­gan za­da­ta­ka u od­bra­ni ti­tu­le ko­ju su 2007. osvo­ji­li u Ma­đar­skoj.

 

- Ima­mo izu­ze­tno ja­ku gru­pu. Na­ši gla­vni kon­ku­ren­ti za me­da­lje bit će Ru­si­ja, Srbi­ja i re­pre­zen­ta­ci­ja Nje­ma­čke. Me­đu­tim, sve osim fi­na­la bio bi ne­us­pjeh, ta­ko da se na­dam da će­mo u BiH do­ni­je­ti de­ve­to zla­to ka­da je u pi­ta­nju ovaj sport. Spoj mla­dos­ti i is­kus­tva bit će naš re­cept za us­pjeh u Polj­skoj.

 

Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH iz­dvo­ji­lo je 15.000 kon­ver­ti­bil­nih ma­ra­ka za pri­pre­me re­pre­zen­ta­ci­je BiH za pred­sto­je­će EP. Me­đu­tim, ka­ko is­ti­če De­la­lić po­tre­ba­na su zna­tno ve­ća fi­nan­sij­ska sred­stva, što si­gur­no ovi mom­ci i za­slu­žu­ju.

 

- Mi­slim da je ovo prvi put da nam ova in­sis­tu­ci­ja po­ma­že. Ka­ko god, ovaj iznos je sim­bo­li­čan u odno­su na na­še tro­ško­ve. Na osno­vu do­sa­daš­njih re­zul­ta­ta, mi­slim da za­slu­žu­je­mo mno­go vi­še. Ipak, na­dam se da će­mo od ja­nu­ra na­re­dne go­di­ne i mi kon­ku­ri­sa­ti za do­dje­lu do­ži­vo­tne na­gra­de po par­vil­ni­ku Za­ko­nu o spor­tu BiH. Ispu­nja­van­mo sve uslo­ve, ta­ko da oče­ku­je­mo kon­kre­tne po­te­ze. Že­lim is­ta­ći da je Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re i spor­ta BiH, na če­lu sa mi­nis­trom Emi­rom Ha­dži­ha­fi­zbe­go­vi­ćem, do sa­da iz­dvo­ji­lo naj­vi­še nov­ca za naš ko­le­ktiv - za­vrša­va De­la­lić.

 

Bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci će se do 4. sep­tem­bra pri­pre­ma­ti u svo­jim ma­ti­čnim klu­bo­vi­ma, a na­kon to­ga će po dru­gi put otpu­to­va­ti u Foj­ni­cu na za­vršne pri­pre­me, gdje će os­ta­ti do 12. sep­tem­bra. Pre­ma ri­je­či­ma De­la­li­ća, re­pre­ze­nat­ci­ja bi u Polj­sku tre­ba­la le­tje­ti avi­onom 19. av­gus­ta kao se ne bi fi­zi­čki is­crpi­li za izu­ze­tno te­ške uta­kmi­ce ko­je ih oče­ku­ju. Na EP u Polj­skoj re­pre­zen­ta­ci­je uče­sni­ce bit će po­di­je­lje­ne u dvi­je gru­pe. U gru­pi A igrat će Nje­ma­čka, Ma­đar­ska, Hrvat­ska, Ukra­ji­na, Grčka i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja. Na­ši zla­tni mom­ci svrsta­ni su u gru­pu B za­je­dno sa Ru­si­jom, Ho­lan­di­jom, Polj­skom, Tur­skom i Srbi­jom. Pod­sje­ti­mo, na­re­dno Svjet­sko prven­stvo u sje­de­ćoj odboj­ci održat će se u Oklo­ha­mi 2010., dok će se Pa­ra­olim­pij­ske igre održa­ti u Lon­do­nu 2012.

 

Osam zla­tnih

 

Re­pre­zen­ta­ci­ja BiH u sje­de­ćoj odboj­ci je­dan je od na­jus­pje­šnijh spor­tskih ko­le­kti­va u na­šoj ze­mlji. Na do­sa­daš­njim ta­kmi­če­nji­ma bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci osvo­ji­li su uku­pno 11 me­da­lja od če­ga 8 zla­tnih, dva sre­bra i je­dno bron­za­no odli­čje. Pa­ra­olim­pij­ske igre u Sydney 2000. ( 2.mjes­to), Ati­ni 2004. (1.mjes­to), Pe­kin­gu 2008. (2. mjes­to). Evrop­ska prven­stva u Tal­li­nu 1997. (3. mjes­to), Sa­ra­je­vu 1999. (1. mjes­to), So­ro­spa­ta­ku 2001. (1. mjes­to), La­pe­ran­ti 2003. (1. mjes­to), Le­vre­ku­ze­nu 2005. (1. mjes­to) Nyiregyha­zi­ju 2007. (1. mjes­to). Svjet­ska prven­stva u Te­he­ra­nu 1998. (3. mjes­to), Egip­tu 2002. (1. mjes­to), Ro­er­mon­du 2006. (1. mjes­to).  

 

BH SPORT
http://helpbhsport.blogger.ba
29/08/2009 07:40