Blažević se ispričao Glavašu

Vlat­ko Gla­vaš u je­dnom je da­nu os­tao bez an­ga­žma­na u Cro­ati­ji Se­sve­te i 50.000 eura, ali i bez pri­ja­te­lja. Za­to što je ne­ko Mi­ro­sla­vu Bla­že­vi­ću, ko­ji se za­uzeo da Gla­va­šu na­đe an­ga­žman, ša­pnuo ka­ko je biv­ši tre­ner re­pre­zen­ta­ci­je, za tri­jumf u Gen­ku za­slu­ge pri­pi­sao ba­klja­di, pre­ki­du i sla­boj bel­gij­skoj od­bra­ni. Ka­da je Bla­že­vić čuo za ta­kve, ispos­ta­vit će se, gla­si­ne, sto­pi­rao je Gla­va­šev tran­sfer u Hrvat­sku. I on­da su za Gla­va­ša nas­ta­li broj­ni pro­ble­mi.

 

– Mo­ji ro­di­te­lji, otac An­te i maj­ka Dra­gi­ca su bi­li u šo­ku ka­da su u "San Spor­tu" pro­či­ta­li da se Ći­ro na­lju­tio na me­ne. Oni u na­šem se­le­kto­ru vi­de fi­nog go­spo­di­na, pra­vog struč­nja­ka i is­kre­nog mog pri­ja­te­lja. Ja sam tra­žio sni­mak sa NTV Hayat, odnio ga u Sa­vez i za­mo­lio se­le­kto­ra da ga po­gle­da i ta­da da svoj ko­men­tar. Ći­ro ni­je vje­ro­vao čak ni Mu­ni­bu Uša­no­vi­ću ko­ji je stao u mo­ju od­bra­nu, odno­sno Mu­nib zna da sam o Ći­ri go­vo­rio sa­mo u su­per­la­ti­vi­ma. Na kra­ju me i Ći­ro, ka­da je po­slu­šao mo­ju izja­vu, za­grlio i za­mo­lio da mu opros­te i mo­ji ro­di­te­lji. Os­tao sam bez an­ga­žma­na, ali sam za­držao pri­ja­te­lja Ći­ru Bla­že­vi­ća, ko­jem se di­vim – ka­zao je Gla­vaš.

bhsport
Informisite se o BH sportu

Komentariši