Zvjezdan Misimović : Najviše sam naučio od Zidana i svog oca Ostoje

Nje­go­vo ime sve go­vo­ri. Zvjez­dan. Za na­vi­ja­če i pri­ja­te­lje Mis­ke. In­ter­na­ci­onal­na zvi­jez­da, lju­bi­mac ma­sa, naj­bo­lji pa­ker Bun­de­sli­ge, plej­mej­ker re­pre­zen­ta­ci­je, za "San Sport" ot­kri­va od ko­ga je naj­vi­še učio u mla­dos­ti, či­je je po­te­ze "krao" i upi­jao, za­što je sre­tan što je na­pus­tio Ba­jern. Na­zva­li smo ga dok se vo­zio pre­ma Bo­hu­mu, sa "ce­dea" kroz te­le­fon­sku je slu­ša­li­cu do­pi­ra­la Sla­vi­ca Ću­kte­raš "Ja sam zmi­ja, a ti ža­ba, ža­ba"…

 

– Idem do pri­ja­te­lja u Bo­hum da se ma­lo opus­ti­mo – ka­že "Mis­ke" dok je tra­žio po­go­dno mjes­to gdje je bio ja­sni­ji si­gnal.

 

Sa­njao je da pos­ta­ne vrhun­ski fu­dba­ler, ali ni­je mo­gao ni za­mi­sli­ti da će obo­ri­ti je­dan bun­de­sli­ga­ški re­kord…

– Ja, naj­bo­lji asis­tent! Da ne po­vje­ru­ješ. Ni­ti sam o to­me ra­zmiš­ljao ni­ti me to op­te­re­ću­je. Go­di sva­ka­ko. Pa, na mo­jim po­zi­ci­ja­ma su bi­li svjet­ski igra­či, po­put Ove­ra­ta, pa Ba­la­ka, Her­co­ga, Me­le­ra, Baj­na, a eto ja sam sa­ku­pio naj­vi­še asis­ten­ci­ja. Me­ni je naj­va­žni­je da Vol­fsburg po­bje­đu­je, da Dže­ko i Gra­fi­te po­ga­đa­ju…

 

Ni­jem­ci su za­div­lje­ni… No­go­me­tni su la­ici mi­sli­li da izu­mi­re fu­dbal ka­kav igra Mi­si­mo­vić. Zvjez­dan ot­kri­va od ko­ga je učio te laž­nja­ke, dri­blin­ge…

– Iako je moj otac igrao po, u Bo­sni se to ka­že, "ša­ban li­ga­ma", od Os­to­je sam naj­vi­še učio. On mi je stal­no go­vo­rio ka­ko mo­ram zna­ti igra­ti sa obje no­ge, ka­ko me gla­va mo­ra bo­lje­ti, a ne no­ge na­kon uta­kmi­ce, te da uvi­jek imam dva, tri rje­še­nja u gla­vi…

 

Os­to­ja i Zi­ne­din Zi­dan su naj­za­slu­žni­ji za Mis­ke­tov us­pjeh…

– Kao ma­li ku­po­vao sam DVD-e sa uta­kmi­ca­ma Zi­ne­di­na Zi­da­na dok je igrao za Re­al, Ju­ven­tus, Fran­cus­ku… Sa­ti­ma sam gle­dao ka­ko igra, "krao" i upi­jao sva­ki nje­gov po­tez. Vje­ruj mi i sa­da čes­to uba­cim DVD i gle­dam ka­ko to ve­li­ki Zi­dan ra­di i po­ku­ša­vam to de­mon­stri­ra­ti na te­re­nu.

 

Ra­ni­je to ni­su uoči­li u Ba­jer­nu, Min­hen je na­pus­tio ti­ho, a sa­da je uzbu­na u Ba­jer­nu…

– Odla­zak iz Ba­jer­na, naj­bo­lji je moj po­tez u ka­ri­je­ri. Bio sam mlad, a Ba­jern je imao mo­ćnu eki­pu. Sa dva­de­set go­di­na, bio sam že­ljan igre, ni­je me za­do­vo­lja­va klu­pa. Oti­šao sam prvo u Bo­hum, pa u Nir­nberg. Oti­šao sam kao naj­bo­lji stri­je­lac ama­te­ra u Ba­jer­nu. Ne­da­vno je Otmar Hi­cfild spo­me­nuo ka­ko me Ba­jern tre­ba vra­ti­ti. Li­je­po je to ču­ti, ali me­ni je su­per u Vol­fsbur­gu. Mo­gu u Li­gu prva­ka, imam ugo­vor do 2012.. Kad ne igra pro­tiv Vol­fsbur­ga, ja na­vi­jam za Ba­jern. Mo­gu­će da se je­dnog da­na vra­tim.

On, Dže­ko, Ibi­še­vić, Sa­li­ho­vić, Baj­ra­mo­vić.., pra­vo su os­vje­že­nje na bun­de­sli­ga­škoj sce­ni…

– Bo­san­ci, ali i dru­gi igra­či sa na­ših pros­to­ra, Hrva­ti i Srbi do­mi­ni­ra­ju Bun­de­sli­gom. Bo­san­ci su po sta­tis­ti­ci bo­lji i od Bra­zi­la­ca. Ja sam po­no­san zbog to­ga. Uvje­ren sam da će idu­će se­zo­ne bi­ti ve­ća ko­lo­ni­ja na­ših u Bun­de­sli­gi. Svi sa­da pi­ta­ju, ka­ko je mo­gu­će da ta­ko ma­la ze­mlja ima ta­ko kla­sne igra­če. Još ako ode­mo na Svjet­sko prven­stvo…

 

Mi­sli­te li na ne­ki dru­gi po­sao osim na fu­dbal, ba­vi­te li se ne­kim bi­zni­som…?

– Ula­žem u ne­kre­tni­ne, znam da ka­ri­je­ra igra­ča ni­je vje­čna i mi­slim na bu­du­ćnost. Mo­ja su­pru­ga Ste­fa­ni­ja je vrlo po­slo­vna i ona drži tri stu­ba ku­će ka­ko se to u na­ro­du ka­že. Bri­ne o in­ves­ti­ci­ja­ma, o Lu­ki, me­ni… Ka­da pres­ta­nem igra­ti, je­dno vri­je­me ne­ću ni­šta ra­di­ti, sa­mo ću odma­ra­ti sa po­ro­di­com, pu­to­va­ti, po­sje­ći­va­ti pri­ja­te­lje i ro­dbi­nu, obi­la­zi­ti gra­do­ve u ko­ji­ma sam igrao, a ko­je sam gle­dao iz avi­ona i ho­te­la…

 

Di­nas­ti­ja Mi­si­mo­vić po­tra­jat će i na­kon što Zvjez­dan oka­či ko­pa­čke o klin…

– Lu­ka ima če­ti­ri go­di­ne, ali stra­šno vo­li fu­dbal. Ja sam u pe­toj po­čeo tre­ni­ra­ti u Ba­jer­nu, a on će za ko­ju go­di­nu po­če­ti u Vol­fsbur­gu. Ne­ću ga pri­tis­ka­ti, ali ću bi­ti uz nje­ga i po­drža­ti ga. Ja sam učio od Zi­da­na i svog oca, va­ljda će i Lu­ka od me­ne ne­što uze­ti. Že­lim da pro­ši­rim po­ro­di­cu, sa su­pru­gom ra­dim na to­me… Že­li­mo ima­ti i cu­ri­cu…

 

Ra­zmiš­lja o in­ves­ti­ci­ja­ma u Bo­sni?

– Mo­ji su iz Ja­bla­ni­ce kod Gra­di­ške. Ta­mo ću na­pra­vi­ti ku­ću, da se imam gdje vra­ti­ti ka­da za­vršim ka­ri­je­ru. Ži­vjet ću u Min­he­nu, ali do­la­zi­ti kod že­ni­nih u Ma­ke­do­ni­ju, za­tim u Sa­ra­je­vo, a dru­gi dom će mi bi­ti u Gra­di­šci, gdje ću uz ku­ću na­pra­vi­ti mi­ni te­ren da mo­gu re­kre­ati­vno igra­ti – is­pri­čao je za "San Sport" Zvjez­dan Mi­si­mo­vić, pla­ne­tar­na bh. zvi­jez­da.

 

Mis­ke je, kao i ve­ći­na re­pre­zen­ta­ti­va­ca, izne­na­đen is­tu­pom biv­šeg se­le­kto­ra Bla­ža Sli­ško­vi­ća…

– Ne znam šta je tre­ba­lo Ba­ki. Ni­ko od nas ni za ka­kve pa­re na svi­je­tu ne bi pus­tio uta­kmi­cu. Na­ma je svi­ma dres re­pre­zen­ta­ci­je sve­ti­nja. Ru­žno je pro­zi­va­ti ne­ke igra­če ko­ji su igra­li ta­da, a ko­ji i da­nas igra­ju. Još je ru­žni­je plju­va­ti po Ći­ri Bla­že­vi­ću. Ja ne­mam ni­šta pro­tiv Ba­ke, ima­li smo ko­re­ktan odnos, ali ni­je li­je­po sa­da, ka­da nas je na­po­kon kre­nu­lo, op­tu­ži­va­ti sve oko se­be. Žao mi je i Mar­ka To­pi­ća, ko­ji je do­ve­den u ru­žan kon­tek­st. Iz ovo­ga će­mo iza­ći još ja­či – ka­že Mis­ke.

bhsport
Informisite se o BH sportu

1 komentar

  1. Zovem se Skylar Budd. Dopustite mi da vas ovdje brzo obavijestim da je dr. Ogundele čiji je WhatsApp ili Viber Chat broj: (+27638836445) sjajan i moćan bacač čarolija koje sam ikad poznavao, postoji sumnja u njega, njegova čarolija je 100% zagarantovana. Nakon što ga kontaktirate, vaša će veza biti osigurana, on ima moć da vrati ljubavnike zajedno, probleme u braku i bilo koje vrste ljudskih problema ili bolesti. Jednom me ostavio suprug stariji od 21 godine, tražila sam pomoć svugdje gdje niko nije mogao pomoći, prošle sedmice pronašla sam WhatsApp broj doktora Ogundelea. Odmah sam ga kontaktirala i moj muž koji me ostavio zbog druge dame vratio mi se u roku od 24 sata. Danas vam kažem da je dr. Ogundele moćan i nadčovjek.

Komentariši