Dino Đurbuzović : Bit će Željo opet šampion!

Po­vra­tnik na klu­pu «pla­vih s Grba­vi­ce», Di­no Đur­bu­zo­vić, po­no­vo je pos­tao dio ti­ma ko­ji će uči­ni­ti sve da Že­lje­zni­čar izve­de na pu­te­ve sta­re sla­ve. Odmah na po­čet­ku ove se­zo­ne Pre­mi­jer li­ge BiH, no­va – sta­ra Upra­va i stru­čni štab po­ka­zu­ju da Že­lje­zni­ča­ru že­le sa­mo naj­bo­lje. Đur­bu­zo­vić ko­ji je pri­je vi­še­mje­se­čne pa­uze ko­ju je na­pra­vio, go­di­na­ma ra­dio kao tre­ner u Že­lje­zni­ča­ru, te u po­sli­je­ra­tnom pe­ri­odu bio i šef stru­čnog šta­ba, ka­že da u Že­lji du­go ni­je pos­to­jao ta­kav en­tu­zi­ja­zam kod lju­di ko­ji ga vo­de.

 

– Že­lju vo­de Že­lji­na dje­ca i to je ono što je po­zi­ti­vno bi­lo odmah na star­tu na­šeg oku­plja­nja. Adnan Gu­šo, Amar Osim, Al­mir Me­mić i ja smo se oku­pi­li bez ne­kih pre­ve­li­kih na­ja­va. Sa Osi­mom sa­ra­đu­jem prvi put. Kad je tre­ba­lo oku­pi­ti ovaj stru­čni štab, no­vo­for­mi­ra­na Upra­va prvo je sje­la i do­bro ra­zmi­sli­la o na­re­dnim po­te­zi­ma. Zna­či, ni­je bi­lo ni­ka­kvih po­zi­va ti­pa «Bit ćeš tre­ner, spre­mi se…» ne­go je to odlu­ka je­dnog ko­le­kti­va – ka­že Đur­bu­zo­vić.

 

Am­bi­ci­je Že­lje­zni­ča­ra ove go­di­ne ni­su pre­ve­li­ke. Ova se­zo­na je na­mje­nje­na za ne­što dru­go.

 

– Ova se­zo­na će bi­ti is­ko­ri­šte­na za uda­ra­nje ja­kog te­me­lja eki­pi. Me­đu­tim, ako nam se uka­že šan­sa za sa­mi vrh ta­be­le nor­mal­no da će­mo je is­ko­ris­ti­ti. Vra­ti­li smo na­vi­ja­če i op­ti­mi­zam kod njih što je ta­ko­đer vrlo va­žno.

 

Đur­bu­zo­vić ka­že da se Že­lje­zni­čar do­slo­vno mo­ra di­ći sa dna.

 

– Onaj stra­šni tim ko­ji smo ima­li pri­je se­dam – osam go­di­na, sa Ali­ho­dži­ćem, Mu­ha­re­mo­vi­ćem, Gre­di­ćem, Mu­ra­to­vi­ćem, Ha­sa­gi­ćem… mo­rao se du­go stva­ra­ti, ali kad se stvo­rio i stao na no­ge Že­ljo je ha­rao li­gom. Na ža­lost, sve je pro­pa­lo. E, sad nas is­ta stvar če­ka i ovaj put. Iz­gra­dnja ti­ma ispo­čet­ka. Uz pos­to­je­ći ka­dar, Be­kri­ća, Co­ca­li­ća, Me­ša­no­vi­ća, Še­hi­ća… ovaj tim će us­ko­ro tre­ba­ti sa­mo na­do­gra­dnju i ni­šta vi­še. Mi već ra­di­mo na to­me. Ako Bog da, po­no­vo će na Grba­vi­cu do­ći plo­dna se­zo­na i no­vi pe­ha­ri.

 

O no­voj se­zo­ni do­ma­ćeg prven­stva naš su­go­vor­nik ima po­zi­ti­vno miš­lje­nje.

 

– Ni­kad bo­lji start. Ne­što se uči­ni­lo i to je već sad evi­den­tno. Gos­ti no­se bo­do­ve "kao lo­pa­tom", ni­ko se ne ža­li pre­vi­še, a Ve­lež i Bo­rac su eki­pe ko­je su po­sli­je du­go go­di­na vra­ti­le u sa­mi vrh bh. fu­dba­la za­hva­lju­ju­ći kva­li­te­tnom ra­du i do­brim igra­ma. Sa­mo da ova­ko nas­ta­vi – ka­zao je Đur­bu­zo­vić u raz­gvo­oru za "San".

 

Re­zul­tat Sa­ra­je­va tre­ba po­što­va­ti

 

O re­zul­ta­ti­ma na­ših ti­mo­va na evrop­skoj sce­ni Di­no Đur­bu­zo­vić ima sa­mo ri­je­či hva­le. Po­se­bno je po­zi­ti­vno izne­na­dio re­zul­tat grad­skih ko­mši­ja sa Ko­še­va.

 

– Zrinj­ski, Sla­vi­ja, Ši­ro­ki su uči­ni­li ko­li­ko su mo­gli u ovom tre­nut­ku ma­da je, či­ni mi se, Ši­ro­ki mo­gao i ko­rak da­lje jer pro­tiv Mu­ra­to­vi­će­vog Štur­ma ma­lo im je fa­li­lo. Sa­ra­je­vo je pri­ča za se­be. Po­red ve­li­kog us­pje­ha sa­mim pro­las­kom u doi­gra­va­nje za Euro­li­gu, ono što bi po­se­bno iz­dvo­jio jes­te či­nje­ni­ca da je Ja­njo­šev tim u sva­kom me­ču na stra­ni za­bio gol. Mi­slim da se sa­da u Pre­mi­jer li­gi mo­že oče­ki­va­ti nji­hov po­vra­tak u gor­nji dio ta­be­le -kom­pli­men­ti­ra Di­no svom ko­le­gi i pri­ja­te­lju Ja­njo­šu.

 

 

bhsport
Informisite se o BH sportu

Komentariši