Škaljić: Imali smo i sreće, ali ona prati samo hrabre

Na­kon čet­vrtog tri­jum­fa se­zo­ne i pe­te uzas­to­pne uta­kmi­ce bez po­ra­za, po sve­mu su­de­ći mno­gi­ma je ra­zma­gli­lo is­pred oči­ju je­dnu is­ti­nu: re­zul­ta­ti Ve­le­ža u prva če­ti­ri ko­la ni­su bi­li ni­ma­lo slu­čaj­ni. Kao šlag na tor­tu sti­gao je no­vi tri­jumf i to gos­tu­ju­ći. Sa­vla­dan je Le­otar na neo­svo­ji­vim Pli­ca­ma, na ko­ji­ma su „ro­đe­ni", ne baš ta­ko da­vno, pri­mi­li de­set ko­ma­da. Vje­ro­va­tno se i naj­ve­ći za­lju­blje­ni­ci „ro­đe­nih" ne sje­ća­ju po­slje­dnjeg tri­jum­fa Ve­le­ža na gos­tu­ju­ćem te­re­nu, ka­da su ta­daš­nji iza­bra­ni­ci Ane­la Ka­ra­be­ga, sla­vi­li pro­tiv ta­da fe­nje­ra­ša, a da­nas dru­go­li­ga­ša Že­pča, u apri­lu 2008. go­di­ne. Is­ti­na, u pro­šloj se­zo­ni, Ve­lež je u vi­še na­vra­ta bio pred vra­ti­ma gos­tu­ju­će po­bje­de, ali su ih u to­me obi­čno spri­je­ča­va­le su­dij­ske la­krdi­je, Go­ra­na Pa­ra­dži­ka i os­ta­lih dje­li­la­ca (ne)prav­de i nje­mu sli­čnih. Zbog sve­ga ka­za­nog ova ve­li­ka po­bje­da još vi­še do­bi­va na te­ži­ni, a njo­me su se „ro­đe­ni" po­no­vi pro­bi­li na sa­mi vrh ta­be­le.

 

– Odi­gra­li smo ve­oma do­bru uta­kmi­cu po­se­bno na ta­kti­čkom pla­nu. Za­tvo­ri­li smo do­bro pri­la­ze na­šem go­lu, svje­sno pre­pus­tiv­ši sre­di­nu te­re­na Le­ota­ru, te če­ka­li pri­li­ku iz pre­ki­da i kon­tra na­pa­da, što je na kra­ju bi­lo do­vo­ljno za ve­li­ku po­bje­du. Mo­ram da ka­žem da smo u po­je­di­nim mo­men­ti­ma ima­li i ma­lo sre­će, ali sre­ća pra­ti hra­bre – ka­že Asim Ška­ljić je­dan od naj­bo­ljih po­je­di­na­ca u dre­su Ve­le­ža u su­bo­tnjem me­ču.

 

El­vir Čolić je po prvi put u svo­joj ka­ri­je­ri no­sio ka­pi­ten­sku tra­ku na zva­ni­čnoj uta­kmi­ci Ve­le­ža. Ta­ko je 23-go­diš­nji Čolić pos­tao je­dan od naj­mla­đih ka­pi­te­na u his­to­ri­ji Ve­le­ža, a čast da po­ne­se tra­ku do­bio je zbog na nei­gra­nja Oba­da, Za­imo­vi­ća te Ve­la­gi­ća.

 

Osim odu­šev­lje­nja zbog ve­li­ke po­bje­de, u Mos­ta­ru ne skri­va­ju ni odu­šev­lje­nje i za­do­volj­stvo zbog pri­je­ma ko­ji je u su­bo­tu u Tre­bi­nju ima­la ek­spe­di­ci­ja Ve­le­ža od stra­ne do­ma­ći­na. Čita­vim to­kom su­sre­ta na te­re­nu kao i na tri­bi­na­ma «Po­li­ca» je sve pro­te­klo fer i spor­tski, a na sa­mom kra­ju me­ča tre­binj­ska pu­bli­ka je gos­te iz Mos­ta­ra is­pra­ti­la gro­mo­gla­snim apla­uzom. Je­di­nu mrlju na her­ce­go­va­čki der­bi ba­cio je su­di­ja Adnan Per­van ko­ji je žu­te kar­to­ne di­je­lio kao dje­da mraz dje­ci po­klo­ne, pa je u ta­bo­ru Ve­le­ža u su­bo­tu "po­žu­tje­lo" čak de­vet igra­ča.

 

Ko­li­ko je va­žan za tim Ve­le­ža, Emir Ha­dži­đul­bić je do­ka­zao i u Tre­bi­nju. Is­ku­sni gol­man u vi­še na­vra­ta je ču­de­snim in­ter­ven­ci­ja­ma spa­ša­vao svo­ju mre­žu te svo­jim odli­čnim in­ter­ven­ci­ja­ma Ve­le­žu do­nio no­vi tri­jumf i pro­boj na če­lo ta­be­le. Fu­dbal­ska epi­de­mi­ja ha­ra Mos­ta­rom i Her­ce­go­vi­nom, a sve zbog us­pje­ha Ro­đe­nih. Ha­dži­đul­bić, Čolić, Za­imo­vić, Ve­la­gić, Dža­fić, su naj­po­pu­lar­ni­je oso­be, ali us­pje­ha ne bi bi­lo da ni­je Sa­mi­ra Će­ma­lo­vi­ća, Ća­mi­la Zu­hri­ća, Se­je Kaj­ta­za, Se­di­na Ta­no­vi­ća, te sva­ka­ko je­dnog od naj­bo­ljih tre­ne­ra u BiH, mla­dog Ab­du­la­ha Ibra­ko­vi­ća.

 

Učeš­će na Hu­ki­nom me­mo­ri­ja­lu

 

Ve­lež će u sri­je­du i čet­vrtak bi­ti su­di­onik tra­di­ci­onal­nog me­mo­ri­ja­la „Mus­ta­fa Hu­kić", ko­jeg or­ga­ni­zu­je FK Slo­bo­da. Na taj na­čin će Mos­tar­ci oda­ti po­čast le­gen­di na­šeg fu­dba­la, te nas­ta­vi­ti odli­čne odno­se ko­je ima­ju sa FK Slo­bo­da. Po­me­nu­ti tur­nir na ko­me će Ve­lež odi­gra­ti dvi­je uta­kmi­ce će do­bro do­ći stru­ci „ro­đe­nih" da do­da­tno ui­gra tim s ob­zi­rom da će na me­mo­ri­ja­lu pri­li­ku do­bi­ti svi igra­či izu­zev po­vri­je­đe­nog De­mi­ća te Adi­na Dža­fi­ća ko­ji će u tim da­ni­ma ima­ti oba­ve­ze pre­ma mla­doj re­pre­zen­ta­ci­ji.

 

Ći­ro, uzmi Ha­dži­đul­bi­ća!

 

Ni­kom ni­je dra­go što je Mi­ro­slav Bla­že­vić u stra­hu zbog gol­ma­na. Ne­ma­ma Su­pić mje­se­ci­ma ne bra­ni, a upi­tan je nas­tup Asmi­ra Be­go­vi­ća. Nes­hva­tlji­vo je da ni­ko od Ći­ri­nih su­ra­dni­ka ni­je spo­me­nuo Emi­ra Ha­dži­đul­bi­ća, ko­ji go­di­na­ma u kon­ti­nu­ite­tu bra­ni sa dos­ta us­pje­ha. Is­ku­san je, do­ka­zan i po­uz­dan. Su­pić je vje­ro­va­tno ko­ris­tan, ali ka­da ima uta­kmi­ca, ali u po­zi­ci­ji ka­kvoj je sa­da, ri­zi­čno je i opa­sno sta­vi­ti ga na gol. Osim "Ha­dži­je" Ći­ro bi mo­gao obra­ti­ti paž­nju na sjaj­nog El­vi­ra Čoli­ća, te na sves­tra­nog de­fan­ziv­ca As. Ška­lji­ća

bhsport
Informisite se o BH sportu

Komentariši